Prayer information and praying for the nation of Cyprus
ΕΝΤΕΥΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Πληροφορίες και προσευχή για τον Λαό της Κύπρου     

INTERCESSORS  FOR  CYPRUS

              

                  ΕΝΤΕΥΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

   Πληροφορίες και προσευχή για τον Λαό της Κύπρου

 

 

 

Praying for Government & those in Authority

NB. Sub Pages on Moral Issues


(GREEK VERSION BELOW ENGLISH VERSION) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ έκδοση παρακάτω ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)


1 Timothy 2v1-4:  I urge, then, first of all, that requests, prayers, intercession and thanksgiving be made for everyone— 2 for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. 3 This is good, and pleases God our Saviour, 4 who wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth.


Romans 13v1-7:     Everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. 2 Consequently, he who rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. 3 For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right and he will commend you. 4 For he is God's servant to do you good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword for nothing. He is God's servant, an agent of wrath to bring punishment on the wrongdoer. 5 Therefore, it is necessary to submit to the authorities, not only because of possible punishment but also because of conscience. 6 This is also why you pay taxes, for the authorities are God's servants, who give their full time to governing. 7 Give everyone what you owe him: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honour, then honour.


QUOTATION by DEREK PRINCE, world renowned Bible teacher...now deceased.

He emphasized how crucial our prayers are for government: “Satan seeks to control the empires of earth through its rulers in order to make its leaders and governments instruments of his will. We must pray for our governments in order to frustrate Satan and to bring our governments under heaven’s control…Before you pray for the sick, the missionaries, the evangelists, even your family…pray for the government.” (See 1 Timothy 2v1-4). 


 

Republic of Cyprus government ministers

Pray for wisdom for our President, Cabinet, government & opposition parties, and also for our Archbishop Chrysostomos ll. Pray for the current leader of the Evangelical Alliance of Churches in Cyprus, Telis Tsinoglou, and the Secretary, Andreas Androu. Pray also for Mr Akinci and the government, and authorities in the North. 

 

NB. THIS LIST MAY NOT BE CURRENT.


President:                                                Nicos Anastasiades                 Pray for righteous policy in each department   

                                                                (First Lady Andri)

Foreign Minister:                                      Ioannis Kasoulides

Finance Minister:                                     Haris Georgiades

Interior Minister:                                       Constantinos Petrides

Defence Minister:                                     Christoforos Fokaides

Health Minister:                                        George Pamborides

Education & Culture Minister:                  Costas Kadis

Communications & Works Minister:         Marios Demetriades

Energy, Commerce, Industry & Tourism Minister:            Yiorgios Lakkotrypis

Agriculture, Natural Resources & Environment Minister:  Nicos Kouyialis 

Labour & Social Insurance Minister:         Zeta (Georgia) Emilianidou

Justice & Public Order Minister:               Ionas Nicolaou

 

ALSO: Government Spokesman:            Nikos Christodoulides

Undersecretary to the President:             (Unknown as yet)

Presidential Commissioner:                      Katie Clerides

(Cypriots abroad; religious groups)

Environment Commissioner:                     Ioanna Panayiotou

Comm. for Reform of Public Sector:         Emmanouella Lambrianides

Director of the Office of the President:     Panayiotis Antoniou  

 

Other political parties:  Diko; Evroko; Disy; Akel; Syllouris; Edek; Greens, Citizen’s Alliance, etc.


Key leaders in the North:

Leader of Turkish Cypriot Community: Mr Mustafa Akinci.

Prime Minister: Mr Hüseyin Özgürgün.

Ministry of Foreign Affairs: Mr Tahsin Ertuğruloğlu

 


God examines policy and will judge governments in key areas such as:

Government attitude to Israel:                  

Numbers 24v9b: ‘Blessed is he who blesses you (Israel), and cursed is he who curses you.’

Isaiah 60v12: ‘For the nation and kingdom that will not serve you will perish. Yes, those nations will be utterly wasted.’

Joel 3v1-2: ‘In those days and at that time, when I restore the fortunes of Judah and Jerusalem, 2 I will gather all nations and bring them down to the Valley of Jehoshaphat. There I will enter into judgment against them concerning my inheritance, my people Israel, for they scattered my people among the nations and divided up my land.’

Zechariah 2v8: For this is what the Lord Almighty says: ‘After he has honoured me and has sent me against the nations that have plundered you—for whoever touches you touches the apple of his eye— ‘

Zechariah 12v2-3, 9:  ‘I am going to make Jerusalem a cup that sends all the surrounding peoples reeling. Judah will be besieged as well as Jerusalem. 3 On that day, when all the nations of the earth are gathered against her, I will make Jerusalem an immovable rock for all the nations. All who try to move it will injure themselves. 9 On that day I will set out to destroy all the nations that attack Jerusalem.’

 

Government attitude to Abortion:

Deuteronomy 30v19: ‘This day I call heaven and earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life, so that you and your children may live.’

Psalm 139v13-16:  ‘For you created my inmost being; you knit me together in my mother's womb. 14 I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well. 15 My frame was not hidden from you when I was made in the secret place. When I was woven together in the depths of the earth, 16 your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be.’

Cyprus needs to ensure the legislation is in place and upheld against illegal abortions, after viability (24 weeks) abortions illegal, women warned of all the possible consequences of abortion, legal rights to the unborn child after the point of viability. Pray for pro-life groups and organisations.

  

Government attitude to the poor and the refugee:

Leviticus 25v35: 'If one of your countrymen becomes poor and is unable to support himself among you, help him as you would an alien or a temporary resident, so that he can continue to live among you.’

Migrants should not be oppressed. (Ex 22v21; Lev 19v33-34).

God condemns nations who oppress migrants. (Ps 94v6; Ez 22v7 & v29.)

Equal protection for migrants  (Lev 24v22; 25v35; Deut 1v16-17; 24v17-21)

Chance to share equal responsibilities. (Ex 20v8-10; Num 15v14-15)

God has a special love for migrants. (Deut 10 v15-20 (v18esp)

God uses foreigners and migrants to bless a nation, eg Abraham, Jacob, Joseph, Moses, Ruth, Daniel, Esther, Ezra, Nehemiah, JESUS (he migrated from heaven to earth!), the Apostles & Paul, etc.

 

REMEMBER ALSO:  Local Municipalities & Civic leaders, City & Town Mayors., Turkish Government.

Police & departments, the justice system & judges, prison authorities, etc.

Education Authorities & leaders

Business & Commerce leaders

Church leaders

Health Authorities & leaders

Etc.

 

Προσευχή για όσους Αρχή 

1 Τιμόθεο 2V1-4: ‘Καλώ, λοιπόν, πρώτα απ 'όλα, ότι οι αιτήσεις, προσευχές, μεσιτεία και ευχαριστία να γίνει για όλους-2 για βασιλιάδες και όλους όσους βρίσκονται στην εξουσία, που θα μπορεί να ζει μια ήσυχη και γαλήνια ζωή σε όλα τα ευσέβεια και αγιότητα . 3 Αυτό είναι καλό, και ευχαριστεί τον Θεό μας, Σωτήρα, 4 ο οποίος θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν σε γνώση της αλήθειας.’


Ρωμαίους 13v1-7: ‘Ο καθένας οφείλει να υποβάλει στις αρχές που διέπουν, για δεν υπάρχει καμία αρχή εκτός από το ότι ο Θεός που έχει δημιουργήσει. Οι αρχές που υπάρχουν ιδρύθηκε από τον Θεό. 2 Κατά συνέπεια, αυτός που επαναστατεί κατά την αρχή εξεγείρονται ενάντια σε αυτό που ο Θεός έχει θεσπίσει, και όσοι το κάνουν θα φέρει κρίση για τον εαυτό τους. 3 Για κυβερνήτες δεν κατέχουν τρόμου για εκείνους που κάνουν δεξιά, αλλά για εκείνους που κάνουν λάθος. Θέλετε να είναι απαλλαγμένη από τον φόβο του εκείνη στην αρχή; Στη συνέχεια, κάνει ό, τι είναι σωστό και θα σας επαινέσω. 4 Για ίδιος είναι υπηρέτης του Θεού για να σας κάνει καλό. Αλλά αν κάνεις λάθος, να φοβάται, γιατί δεν φέρει το σπαθί για τίποτα. Είναι υπηρέτης του Θεού, ένας πράκτορας της οργής για να φέρει τιμωρία για το δράστη. 5 Γι 'αυτό, είναι απαραίτητο να υποβάλει στις αρχές, όχι μόνο λόγω της πιθανής τιμωρίας αλλά επίσης λόγω συνειδήσεως. 6 Αυτό είναι επίσης ο λόγος που πληρώνουν φόρους, για τις αρχές είναι υπηρέτες του Θεού, που δίνουν όλο τους το χρόνο να διέπουν. 7 Δώστε ο καθένας ό, τι του χρωστάμε: Εάν χρωστάς φόρους, πληρώνουν φόρους? Αν τα έσοδα, τότε τα έσοδα? Εάν σεβασμό, τότε σεβασμό? Εάν τιμή, τότε τιμή.’

 

Κυβερνητικοί υπουργοί της Κυπριακής Δημοκρατίας
Προσευχήσου για σοφία για τον Πρόεδρό μας, το Υπουργικό Συμβούλιο, τα κυβερνητικά κόμματα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και για τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο ll. Προσευχήσου για τον σημερινό ηγέτη της Ευαγγελικής Συμμαχίας Εκκλησιών στην Κύπρο Τελί Τσινόγλου και τον Γραμματέα Ανδρέα Άνδρο. Προσευχήσου επίσης για τον κ. Akinci και την κυβέρνηση και τις αρχές του Βορρά.

Πρόεδρος: Νίκος Αναστασιάδης Προσευχήσου για δίκαιη πολιτική σε κάθε τμήμα
                                                                (Πρώτη κυρία Andri)
Υπουργός Εξωτερικών: Ιωάννης Κασουλίδης
Υπουργός Οικονομικών: Χάρης Γεωργιάδης
Υπουργός Εσωτερικών: Κωνσταντίνος Πετρίδης
Υπουργός Άμυνας: Χριστόφορος Φωκάδης
Υπουργός Υγείας: Γιώργος Παμψεύδης
Υπουργός Παιδείας & Πολιτισμού: Κώστας Καδής
Υπουργείο Επικοινωνιών και Έργων Υπουργός: Μάριος Δημητριάδης
Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού: Γιώργος Λακκότρυπης
Γεωργία, Φυσικοί Πόροι & Περιβάλλον Υπουργός: Νίκος Κουγιάλης
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Ζήτα (Γεωργία) Εμιλιανίδου
Υπουργός Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξεως: Ιωνάς Νικολάου

ΕΠΙΣΗΣ: Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Νίκος Χριστοδουλίδης
Υφυπουργός προς τον Πρόεδρο: (Άγνωστο μέχρι τώρα)
Προεδρική Επίτροπος: Katie Clerides
(Κύπριοι στο εξωτερικό, θρησκευτικές ομάδες)
Επίτροπος Περιβάλλοντος: Ιωάννα Παναγιώτου
Comm. Για τη Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα: Εμμανουέλα Λαμπριανίδη
Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου: Παναγιώτης Αντωνίου

Άλλα μέρη: Diko. Evroko; Disy; Akel; Syllouris; Edek; Οι Πράσινοι, η Συμμαχία των Πολιτών, κλπ.
Βασικοί ηγέτες στο Βορρά:
Αρχηγός της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας: κ. Mustafa Akinci.
Πρωθυπουργός: κ. Hüseyin Özgürgün.
Υπουργείο Εξωτερικών: κ. Tahsin Ertuğruloğlu

 

 

 


Ο Θεός εξετάζει την πολιτική και θα κρίνει τις κυβερνήσεις σε βασικούς τομείς, όπως:
Στάση κυβέρνησης προς το Ισραήλ:
Αριθμοί 24v9b: «Ευλογημένος είναι αυτός που ευλογεί εσάς (Ισραήλ), και καταραμένος είναι αυτός που θα κατάρες».
Ησαΐας 60v12: «Για το έθνος και βασιλεία που δεν θα σας σερβίρουν θα χαθεί. Ναι, αυτά τα έθνη θα πρέπει να εντελώς χαμένη ».
Joel 3V1-2: «Σε εκείνες τις ημέρες και εκείνη την εποχή, όταν μπορώ να επαναφέρω τις τύχες του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, 2 θα συγκεντρωθούν όλα τα έθνη και να τους φέρει κάτω στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Εκεί θα τεθεί σε δικαστική απόφαση εναντίον τους σχετικά με την κληρονομιά μου, ο λαός μου Ισραήλ, για τους ανθρώπους μου, διάσπαρτα ανάμεσα στα έθνη και χωρίζεται τη γη μου. "
Ζαχαρίας 2V8: Για αυτό είναι ό, τι ο Κύριος Παντοδύναμος λέει: «Αφού έχει με τίμησαν και με έστειλε εναντίον των εθνών που έχουν λεηλατήσει σας-για όποιον αγγίζει αγγίζει το μήλο του ματιού του-»
Ζαχαρίας 12ν2-3, 9: «εγώ είμαι πρόκειται να κάνει ένα φλιτζάνι Ιερουσαλήμ που στέλνει όλα τα γύρω λαούς παραπαίει. Ιούδα θα πολιορκείται καθώς και Ιερουσαλήμ. 3 Την ημέρα εκείνη, όταν όλα τα έθνη της γης που συγκεντρώθηκαν εναντίον της, θα κάνω την Ιερουσαλήμ ένα ακίνητο βράχο για όλα τα έθνη. Όλοι όσοι προσπαθούν να κινηθούν θα τραυματιστούν. 9 Την ημέρα εκείνη θα ορίζονται για να καταστρέψει όλα τα έθνη ότι η επίθεση Ιερουσαλήμ ».

Στάση κυβέρνηση να Έκτρωση:
Δευτερονόμιο 30v19: «Αυτή η μέρα Καλώ τον ουρανό και τη γη ως μάρτυρες εναντίον σας ότι έχω θέσει πριν τις ευλογίες της ζωής και του θανάτου, και κατάρες. Τώρα επιλέξτε τη ζωή, έτσι ώστε εσείς και τα παιδιά σας μπορούν να ζήσουν ».
Ψαλμός 139v13-16: «Για δημιουργήσατε μυχό ύπαρξής μου? Να μου δεμένη μαζί στη μήτρα της μητέρας μου. 14 Σε δοξάζω, επειδή είμαι φοβερό και θαυμάσιο τρόπο? Έργα σας είναι υπέροχο, γνωρίζω καλά ότι η πλήρης. 15 καρέ μου δεν ήταν κρυμμένο από σας όταν έγινα στη μυστική θέση. Όταν ήμουν μαζί πλεγμένα στα βάθη της γης, 16 μάτια σας είδε αδιαμόρφωτο το σώμα μου. Όλες οι ημέρες χειροτονήθηκε για μένα γράφτηκαν στο βιβλίο σας πριν από ένα από αυτά ήρθε να είναι. "
Κύπρος οφείλει να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία είναι σε θέση και δέχθηκε κατά παράνομες αμβλώσεις, μετά τη βιωσιμότητα (24 εβδομάδες) αμβλώσεις παράνομη, προειδοποίησε τις γυναίκες από όλες τις πιθανές συνέπειες της έκτρωσης, νομικά δικαιώματα για το αγέννητο παιδί μετά το σημείο της βιωσιμότητας. Προσευχηθείτε για την προ-ζωής ομάδες και οργανώσεις.

Στάση κυβέρνησης προς τους φτωχούς και τους πρόσφυγες:
Λευιτικό 25v35: «. Εάν κάποιος από τους συμπατριώτες σας γίνεται κακή και δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει τον εαυτό του ανάμεσά σας, να τον βοηθήσει, όπως θα κάνατε ένας αλλοδαπός ή ένας προσωρινός κάτοικος, έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίσει να ζει ανάμεσά σας»
Οι μετανάστες δεν πρέπει να καταπιέζονται. (Ex 22v21? Lev 19v33-34).
Ο Θεός καταδικάζει τα έθνη που καταπιέζουν τους μετανάστες. (Ps 94v6?. Ez 22v7 & V29)
Ίση προστασία για τους μετανάστες (Lev 24v22? 25v35? 1v16 Δευτ.-17? 24v17-21)
Ευκαιρία να μοιραστούν ίσα τις ευθύνες. (Ex 20v8-10? Αριθμός 15v14-15)
Ο Θεός έχει μια ιδιαίτερη αγάπη για τους μετανάστες. (Δευτ. 10 v15-20 (v18esp)
Ο Θεός χρησιμοποιεί τους ξένους και τους μετανάστες για να ευλογήσει ένα έθνος, π.χ. Αβραάμ, ο Ιακώβ, ο Ιωσήφ, ο Μωυσής, Ruth, Δανιήλ, Εσθήρ, Έσδρα, Νεεμίας, ΙΗΣΟΥ (που μετανάστευσε από τον ουρανό στη γη!), Οι Απόστολοι Παύλος και, κλπ.

Θυμηθείτε επίσης: Τοπική Δήμων & Civic ηγέτες, City & Πόλη Δημάρχων, τουρκική κυβέρνηση..
Αστυνομία & υπηρεσίες, το δικαστικό σύστημα και τους δικαστές, οι αρχές των φυλακών, κλπ.
Αρχές & Εκπαίδευση ηγέτες
Επιχειρήσεις & Εμπορίου ηγέτες
Οι ηγέτες της Εκκλησίας
Αρχές Υγείας & ηγέτες
Κλπ

 

IFC