Prayer information and praying for the nation of Cyprus
ΕΝΤΕΥΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Πληροφορίες και προσευχή για τον Λαό της Κύπρου     

INTERCESSORS  FOR  CYPRUS

              

                  ΕΝΤΕΥΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

   Πληροφορίες και προσευχή για τον Λαό της Κύπρου

 

 

 

OTHER  PROPHECIES  FOR  CYPRUS

 

Prayer Focus on PROPHECIES FOR CYPRUS (ENG)

 

      NB GREEK TRANSLATION BELOW ENGLISH. 

 

NB. At IFC we believe that prophetic input will have two basic forms....revealing SIN, e.g. Lamentations 2v14;

and revealing GLORY, e.g. Habakkuk 2v14. We hope this edition reveals both aspects to you.

Use the following to sharpen up your discernment as you pray and seek God over them.

 

                                  Psalm 127v1: ‘Unless the Lord builds the house, its builders labour in vain.’

 

So many things are being said that the Church needs to take time to judge and discern (‘weigh’) prophecies. Then to assimilate and act on those which are truly of God. Some scriptures encourage prophecy and some warn of false prophecy. To be balanced, we need to heed the Lord’s counsel through both these approaches. 

 


PRAYER  FOCUS  1. DISCERNMENT

Pray for churches in Cyprus, ministries, prayer groups and individuals to grow in the ability to discern.....led of the Spirit, in agreement with the word, and with the discipline of practice.   Now read through and pray through the following scriptures regarding prophecy:

Matthew 10v41: ‘Anyone who receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward, and anyone who receives a righteous man because he is a righteous man will receive a righteous man's reward.’

Acts 2v17-18: 'In the last days, God says, I will pour out my Spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions, your old men will dream dreams. 18 Even on my servants, both men and women, I will pour out my Spirit in those days, and they will prophesy.

2 Peter 1v20-21: Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation. 21 For prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit.

1 Corinthians 14v22: Tongues, then, are a sign, not for believers but for unbelievers; prophecy, however, is for believers, not for unbelievers.

1 Corinthians 14v29-31: Two or three prophets should speak, and the others should weigh carefully what is said. 30 And if a revelation comes to someone who is sitting down, the first speaker should stop. 31 For you can all prophesy in turn so that everyone may be instructed and encouraged.

1 Thessalonians 5v19-21: Do not put out the Spirit's fire; 20 do not treat prophecies with contempt. 21 Test everything. Hold on to the good.

1 John 4v1: Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world.

Jeremiah 23v28-32: ‘Let the prophet who has a dream tell his dream, but let the one who has my word speak it faithfully. For what has straw to do with grain?" declares the Lord. 29 "Is not my word like fire," declares the Lord, "and like a hammer that breaks a rock in pieces? 30 "Therefore," declares the Lord, "I am against the prophets who steal from one another words supposedly from me. 31 Yes," declares the Lord, "I am against the prophets who wag their own tongues and yet declare, 'The Lord declares.' 32 Indeed, I am against those who prophesy false dreams," declares the Lord. "They tell them and lead my people astray with their reckless lies, yet I did not send or appoint them. They do not benefit these people in the least," declares the Lord. (Also look at Jeremiah chapters 27, 28 & 29 all about true and false prophets.)

1 Corinthians 13v9:  For we know in part and we prophesy in part...

Often in a church there will be those who have stood the test of time, prophetic people of depth of character and consistency. These are to be valued. True prophetic words will always be in line with the written Scriptures. They will usually be relevant and contemporary. If they are short term prophecies from the Lord, they will come true.

 


PRAYER  FOCUS  2.  PROPHETIC BIBLE READINGS

Example readings are used here as they are so prophetic and contemporary for Cyprus, and for the Church. Below is a brief commentary the Lord brought to mind as we read. Use this, and pray through the readings.

OT reading: Joel 2v18-3v21: The context is that the nation had been devastated. The prophet Joel had called the leaders of the people of God to declare a holy fast (1v14) for the people, and to cry out to God. The alarm was to be sounded (2v1) for the ‘Day of the Lord’ was coming (2v11). God was calling for the people to rend their hearts in repentance before God for the state of the nation - reflected by the state of the people of God (2v13).

Joel 2v18: ‘Then’ ...as a result of fasting, humbling, crying out to God and repentance....2v19: prosperity would return to the nation. 2v20 The northern enemy would be driven out 2v25: and the nation restored after being stripped. 2v28-32: The Spirit would be poured out, wonders experienced, salvation and deliverance. 3v2 ff: Israel is God’s ‘inheritance’. There will be an end times reckoning on the nations who have opposed Israel, seeking to divide up the land. 3v16: God would be a stronghold for Israel. 3v14: A decision has to be made over Israel, God’s chosen nation, His ‘firstborn’ (Exodus 4v22), the ‘apple of His eye’ (Deuteronomy 32v9-10)...are you for or against?   NB. See Prayer Focus 8 for more information.

NT reading: Hebrews 4v1-13: v2-3: the ‘rest’ of faith. Coming to a place of peace and assurance that God will sort it. 4v7: Do not harden your heart against what God is revealing. 4v11: Choice to enter His rest or not, through obedience or disobedience. 4v12-13: We must ALL give an account for our lives to Him. Psalm: 119v145-152: Obey His unchanging word, both written, and prophetic.....contemporary to our situations. The ‘night watches’ of meditation on His promises are so refreshing!  

 


PRAYER  FOCUS  3.   THE CHURCH IN CYPRUS: ‘UNDERSTANDING THE TIMES’ (a word to leaders). By AK., September 2013

IFC comment: This was a tough message.....the cross comes before the resurrection, sacrifice before glory. We urge you to take heed and pray through these notes.

Among those joining David to establish the kingdom were...1 Chronicles 12v32:Men of Issachar, who understood the times and knew what Israel should do—200 chiefs, with all their relatives (descendants) under their command.’ Leaders understood the times and knew what to do!  Advisors to the nation.  When in God’s timing, heaven opens. The ability to do the right thing, but also at the right time!  Sometimes God wants us to stop praying and act on what He has already said, revealed, to us. Also, Jesus said that at the right time, his disciples would fast. Fasting and prayer, the word, action.  Can we discern the times? Luke 12v54-56:  He said to the crowd: "When you see a cloud rising in the west, immediately you say, 'It's going to rain,' and it does. 55 And when the south wind blows, you say, 'It's going to be hot,' and it is. 56 Hypocrites! You know how to interpret the appearance of the earth and the sky. How is it that you don't know how to interpret this present time?  What is God doing now? Co-operate with Him in what He is doing! NB. The enemy and the flesh will seek to choke us. (Five areas of enemy action: Affliction; persecution; fleshly desires; cares; the deceitfulness of riches.) If choked, will do the wrong thing and at the wrong time, or will simply do nothing.

ESTHER:  Mordecai stirred up Esther: Esther 4v13-14:  Do not think that because you are in the king's house you alone of all the Jews will escape. 14 For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to royal position for such a time as this?"   Esther awakened to her destiny!  The Church in Cyprus needs to be spiritually awakened...c.f. those in natural sleep are unaware of what is going on around them. Cyprus: The nation’s hope is lost if we slumber.

JONAH: was asleep on a boat while the city of Nineveh was about to perish. It took unbelievers to wake him up! God had problems with his ‘prophet’...c.f. the Church in Cyprus. Do what He has told us to do.    

The speaker asked God about the times for Cyprus...What time is it spiritually? It is a pivotal time for the Church in Cyprus. A crucial, critical, decisive and determining hour.  We have to make decisions, we have a choice. We, the Church, and its leaders, shall be called to give account for Cyprus. What time is it?  Romans 13v11-14:  And do this, understanding the present time. The hour has come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. 12 The night is nearly over; the day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armour of light. 13 Let us behave decently, as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. 14 Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ, and do not think about how to gratify the desires of the sinful nature.

Wake up from slumber! Do not gratify the flesh. There is clarity when you are awake....e.g. those who were ‘awake’ in Cyprus took their money out of the bank!  Esther called for fasting and prayer and divine strategy was revealed. What about your city? 3 days of fasting and prayer revealed a divine plan for victory. We position ourselves in God through prayer and fasting.  What would happen if in your city, leaders spent 2-3 days in prayer and fasting in one place, in order to receive divine revelation regarding your city?  We are called to wait on God, to take time, to prioritise.

HAGGAI: called the leaders to get their priorities right, putting God first. Haggai 1v4-11:  4 "Is it a time for you yourselves to be living in your panelled houses, while this house remains a ruin?" 5 Now this is what the Lord Almighty says: "Give careful thought to your ways. 6 You have planted much, but have harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages, only to put them in a purse with holes in it." 7 This is what the Lord Almighty says: "Give careful thought to your ways. 8 Go up into the mountains and bring down timber and build the house, so that I may take pleasure in it and be honoured," says the Lord. 9 "You expected much, but see, it turned out to be little. What you brought home, I blew away. Why?" declares the Lord Almighty. "Because of my house, which remains a ruin, while each of you is busy with his own house. 10 Therefore, because of you the heavens have withheld their dew and the earth its crops. 11 I called for a drought on the fields and the mountains, on the grain, the new wine, the oil and whatever the ground produces, on men and cattle, and on the labour of your hands."

Cyprus faces dark days. The leaders, Zerubabbel and Joshua the high priest, responded to build the house of the Lord. With Martha and Mary, it was Mary who chose the word of God over other priorities and busyness. Are we fulfilling our own agendas or God’s agenda? 

Proverbs 24v3-4:  By wisdom a house is built, and through understanding it is established; 4 through knowledge its rooms are filled with rare and beautiful treasures.   Going ‘up into the mountains’ means coming into the place of God’s presence. Spending time with Him.  If Jesus came here now, what would He say to the Church in Cyprus?  We / you have a choice to hear and do what He says.

IFC comment:  The key point for leaders in a town or city of Cyprus was the challenge to  meet for two or three days to seek the Lord together for His way forward, His strategy for the city. (cf  Jeremiah 29v7.....pray for the city: “...seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper.")

 


PRAYER  FOCUS  4.   GOVERNMENT & NATION

Study these passages and pray as the Spirit leads.   

Read Jeremiah 32v1-15 as referring to Cyprus prophetically.... realism of the situation, but hope for the future. (The EU would equate to Babylon in this exercise.) First, the REALISM of the situation:   The issue is of turning to others rather than to God. Read Isaiah 31v1:  ‘Woe to those who go down to Egypt for help, who rely on horses, who trust in the multitude of their chariots and in the great strength of their horsemen, but do not look to the Holy One of Israel, or seek help from the Lord.’ Daniel 4v25b & 5v21b:…until you know that the Most High rules in the kingdom of men, and gives it to whomever He will.’

Secondly HOPE in the situation: Isaiah 51v5b:Islands will look to God and wait in hope.’ Read Isaiah 51v17-23: Cyprus has been ‘walked over’ but will have no more affliction. Psalm 59v9: ‘O my Strength, let me look to You, for God is my strong tower.’  Proverbs 29v25: ‘The fear of man brings a snare, but whoever puts his trust in YHWH shall be safe.’  Our President: ‘A man's heart plans his way, but YHWH directs his steps. (Proverbs 16:9); There are many purposes in a man's heart, but the counsel of YHWH shall stand. (Proverbs 19:21); The king's heart is in the hand of YHWH as the rivers of water; He turns it wherever He will. (Proverbs 21:1)

 


PRAYER  FOCUS  5.  PROPHETIC PICTURES: TWO WAVES

A few of us were seeking the Lord about Cyprus. Read this through and pray for fuller understanding.

One member received a picture of two large tsunami type waves with the interpretation that two waves are coming to Cyprus by the Lord’s hand, one called ‘trouble’ and the other, ‘strife’.  We looked at Hebrews 12, how God disciplines for our good, and also shakes (v25) us up. God’s discipline is always redemptive, designed to yield repentance and through this, blessing and change.

Amos 4v12-13 "Therefore this is what I will do to you, Israel, and because I will do this to you, prepare to meet your God, O Israel." 13 He who forms the mountains, creates the wind, and reveals his thoughts to man, he who turns dawn to darkness, and treads the high places of the earth— the Lord God Almighty is his name.

Isaiah 45v6b-8. I am the Lord, and there is no other. 7 I form the light and create darkness, I bring prosperity and create disaster; I, the Lord, do all these things. 8 "You heavens above, rain down righteousness; let the clouds shower it down. Let the earth open wide, let salvation spring up, let righteousness grow with it; I, the Lord, have created it.

Ephesians 1v17-19 17 I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the Spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better. 18 I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in the saints, 19 and his incomparably great power for us who believe.

Pray this prayer above for the Church in Cyprus, as with the Church at Antioch.

 


PRAYER  FOCUS  6.  A PROPHECY FOR CYPRUS’

Weigh this recent prophecy for Cyprus. The underlined and the bold type were of particular interest to us at IFC bearing in mind focus 8.

Two huge angels were standing on each end of the island facing each other. Huge wings were dripping with liquid gold moving in an ushering movement. As they were ushering with their wings, the gold was falling over the land..........(God gave me Ezekiel 43) The land shone with the glory of God.  He said, ‘This nation is Mine.’ I am ushering My glory over this land. The re-arrangement of this land is Mine. I am getting out those who shouldn’t be here and bringing in My people. The land is Mine. I am bringing MY glory over this nation. This land will be a haven for My people.       

(Following this, a scripture: ‘The Glory Returns to the Temple’)  Ezekiel 43v1-5: 1 Then the man brought me to the gate facing east, 2 and I saw the glory of the God of Israel coming from the east. His voice was like the roar of rushing waters, and the land was radiant with his glory. 3 The vision I saw was like the vision I had seen when he came to destroy the city and like the visions I had seen by the Kebar River, and I fell face down. 4The glory of the Lord entered the temple through the gate facing east. 5 Then the Spirit lifted me up and brought me into the inner court, and the glory of the Lord filled the temple.

 


PRAYER  FOCUS  7.    ‘A WORD FOR CYPRUS’  ...by  JD.,  (28/4/13)  (extract)

Weigh this prophecy for Cyprus. The bold type was of particular interest to us at IFC bearing in mind focus 8.

 ‘Cyprus is at a crossroads. It’s a crossroads as when two motorways cross, and motorists are obliged to make a decision in regard to a direction taken for travel - a crossroads in the natural. It’s also a crossroads in which a kingdom of the world is intersecting with the kingdom of heaven so that the kingdom of God will show increase on the earth. Signs and wonders will increase here. Jesus will appear visibly to many. Days of fasting and prayer will turn into days of joy and outpouring of the Holy Spirit. ‘Christos Annesti’ will not only be heard in Orthodox celebrations, but also in places where His light has been dim and His witness not known. A revival will break out in the orthodox communities. It is already springing up, but more is coming. Orthodox priests will help lead the island into a reformation that will astound the brittle, religious Church, just like in the day of Paul and Sergius Paulus. There will be those like Elymus, who will try to put down the Spirit of the Lord, but by the hand of God, government officials will come to faith in Jesus, and be full of enthusiasm for the work and the will of the Lord. Although this shift is not yet complete, ‘Critical mass’ has been achieved, and things are in place for the intent of the Lord Jesus to occur.

As the people of God from Cyprus and the nations pour out requests and make declarations, and obey the word of the Lord, there will come great increase in the kingdom of God on the earth. This will be marked by delicate, and fierce, change. Delicate -  almost hidden - change in the hearts of men, which leads to fierce and public transformation in society. Truly the kingdom has suffered violence, but the day has come when the men and women of great renown, and the barely known, will press in to the rule and the reign of Jesus on the earth, here on Cyprus. There will be new dimensions of faith, new dimensions of government, new dimensions of economics, new dimensions of education, to bring about increase in society, kingdom strategy. Cyprus is going to become like a waiting room. A Waiting Room...like, like, like when you first come in to a house where hospitality is first offered. And there will be hundreds of thousands, hundreds of thousands who will come from the nations. And the Lord has prepared Cyprus like a front door waiting room, where they will be received, and readied.

 


PRAYER  FOCUS  8.  ISRAEL      

We had a night of prayer recently, the first prayer focus being on Israel. After teaching on the reason we pray for Israel - see below (or fuller version on our website www.intercessorsforcyprus.org), we considered the role of Cyprus and Israel. Pray into these matters below.  

1. God’s view of Israel: Ezekiel 5v5: Exodus 4v22:  Deuteronomy 32v9-10.

2. Israel chosen: 2 Samuel 7v23-24; Zechariah 14v3-4.

3. The birth of a nation: Genesis 12, Genesis 15. Exodus, etc. Abraham...promises & covenant...a land.... Moses.... Tabernacle.  Priesthood. Nation formed over 40 yrs. Joshua...the land that had been promised and given now taken.

4. Going astray: Judges, and kings... but rebellion against God... exile to Babylon.  Return under Zerrubabel. Jerusalem restored.  Jesus’ time.....rejected by the Jews for the most part.....so gospel to Gentiles. Jews disciplined.

4. Diaspora: Luke 21v24: ‘Jewish exile to all the world ...But covenant promises to restore to the land and ultimately to God through Jesus.  Ezekiel 36v24-28; Zechariah 12v10; Zechariah 13v1.  

5. Zionist Movement: End of 19th C ..Jews with a vision to return to the land. Balfour Declaration 1917 League of Nations to help Jewish settlers.

6. The Holocaust:  WW2 & Hitler’s (satan’s) attempt to exterminate the Jews. 1947 UN recognised sovereign state of Israel 1948: Isaiah 66v8-9. Invading Arab armies driven back. Armistice – Jerusalem divided.  1967 Six day war..... Jerusalem, divided since 1948, was finally taken over by the Jews and united.

7. Alienation by the nations: Israel a political ‘thorn’ to Muslim reliogion; Arab jealousies; Western oil interests. There is no political solution. God’s plan for Israel: Look to the God of Israel:  Zechariah 12v2-3 & 9-10, Zech 13v1:  

8. Aliyah’ to the land: Second exile to all the nations of the earth. 2000 yrs, ...now the ingathering......an End Times sign: The prophesied return from the nations to Israel. (From N, S, E & WEST) Isaiah 11v11-12; Isaiah 14v1-2. Isaiah 35v1 Restoration to the land, and of the nation: ....gifted people....other nations envious!

9. Aliyah to God: Romans 11v26-29.  PRAY:   a) Continued return to the land. b) Israel’s restoration to the God of Israel. c) Revelation of Messiah Jesus. Psalm 122v6-7: ‘Pray for the peace of Jerusalem: "May those who love you be secure. May there be peace within your walls and security within your citadels.’  ‘Peace of Jerusalem’ = (salvation).... Matt 6v9.

NB: ‘Prayer for Israel’, ‘Christian Friends of Israel’, ‘Intercessors for Israel’ websites – regular prayer information.

10. The Church in Israel: Messianic fellowships...over 15000 Jewish believers in 100+ fellowships in Israel. They relate to Christians from other nations who live, mission and worship in Israel, and also with Arab believers in Israel & the Middle East area. Thus Reconciliation in Christ is the only solution for true peace in the M. East. See Ephesians 2v14.

FINALLY pray for Cyprus and Israel: Some years ago, my wife had a dream about a hotel in Famagusta being refurbished and used to help Jewish refugees coming from the USA by ship. Will the coming economic failure in the US precipitate this? Or will it be a rise in anti-semitism? Who knows?  We also saw that Cyprus has been used in the past as a safe haven for Jews until they could return to Israel,  e.g. after WW2. Will we be ready to serve God’s purposes for the Jewish people in the future? Will the church be ready? Will the nation? Will you?

 


PRAYER  FOCUS  9.   PROPHETIC ART EXHIBITION (September / October 2013, Larnaca)

How God is speaking prophetically (through art) in Cyprus. The recent ‘Kadosh Art Exhibition’ may enlighten us. Here is a brief description of each piece of artwork. See how God speaks to you. Seek to be discerning. Pray whatever God leads you to in prayer.

Notes on the exhibition pieces:

Unique: Painting of a mountain goat unique to Cyprus....this land is precious, rare, unique, beauty, character.

Turmoil:   Cyprus in turmoil from 1974 invasion, disasters such as power station explosion, financial crisis. Problems and pain...come back to God.

‘Beauty for ashes’: (Isaiah 61v1-9 especially v 3):   Out of His sufferings, hope and new life.

Blood spilled: Cyprus in several pieces – how people feel – pain (barbed wire) charcoal – loss and destruction. Sackcloth – repentance. Gold dust on edges of sackcloth – glory of God to come to Cyprus.

Tears, trials, hope:  Tears over Cyprus leading to remembrance of the trials, but leading to hope in Jesus.

‘Father’: His (and our) tears over a broken land. He comforts and embraces, brings healing. When will His stubborn children come to Him? 

‘Son’: Reconciliation with the Father brings peace to the nations and peace to the souls of men. True forgiveness through the cross.

‘Holy Spirit’: Comforter, counsellor, healer, He is all we need. Wonderful beyond words.

Cyprus & cross: in  ?   The CROSS hanging over Cyprus. Isaiah 61v1-3.

The boy:  The hope we have in Christ.

Cyprus emerges from the past: Lower half: past. Top half....glory on Cyprus.

Life & hope:   exploding in Cyprus. Soil from North, South & Buffer Zone used also.

‘Healing the wound’:   God’s tears into the divide of Cyprus.

Hand in hand:   Black and white. Healing and reconciliation between North & South. (Ephesians 2v14)

God’s new morning: His love and goodness revealed to Cyprus.

‘Forgiveness’: A dove behind a barrier of bitterness. Peace and freedom beyond.  

Door: An old Cypriot village door....open...He comes in.

Hand & foot: Reconciliation. Lifting up one another . Washing away the pain of yesterday.

‘Fusion’:  Both parts of Cyprus coming together in a new relationship.

‘Restoration’:  A fruitful olive tree. The people of God from both the North and the South united in spirit and purpose. A river of life.

All new: Behold, I make all things new’ (Colossians 2v15-17). Culprits become God’s loved children , new creations.

Violin: Violins in parts restored and re-assembled to become an instrument in God’s hands, Cyprus returning to God.

Desert blossoming: Isaiah 35v1-2 &5-7 Rejoicing, Streams in the desert...Cyprus spiritually.

Rain, and rain over mountains: Physical rain refreshes and is needed. Spiritual rain – God’s blessing. May it rain spiritually over Cyprus!

‘Refreshing’:  A pitcher poured out over the land. (2 Chronicles 7v14).

‘Rain over Stavrovouni’: A refreshing to the Orthodox Church in Cyprus.

‘Glory’:  People welcoming God’s presence and His will a priority. Blessings (green colour)  and glory (gold) poured out.

Peace, and freedom: for Cyprus. Psalm 37v3-4. Jesus our King. Cyprus reborn in Jesus, restored by the Spirit, used of God.

Teaching: Cyprus returns to the teaching of Paul & Barnabus (Acts 4; Acts 17v24026.) Israel, Cyprus, whole world on an exodus crossing over to the promised land.

Fire rising:    from an altar of worship. 

Light: Cyprus receives the light of the Lord and sends out the light to other nations.

Rest in God: (in Christ)  Psalm 62v5-8.

Freedom for Cyprus:  Scrolls, faithfulness, unfolding.

‘A new season’:  Intercession & hope.

New season (2): God’s word, a new season, healing.

‘Glory over Cyprus’: The glory of God will rest on Cyprus like a crown. (Gold dust formed crown shape). Soil from N, S & buffer zone.

‘Cyprus Revival’: God’s presence (yellow); people coming down from the mountains where revival will start (green); healing / & women serving the Lord..involved (pink)

‘The Light of Men’: The light of Jesus going out from Cyprus when revival comes.

‘In love with Cyprus’:  fault line...hearts erupting...Holy Spirit renewing broken hearts. Sending them forth to the nations.

‘Lifted up’: Ladder from earth to heaven...an aqueduct. Red (blood of Christ)  broken but being restored. Cyprus surrounded by waters.

 


PRAYER  FOCUS  10.    A RECENT  RETREAT:  

Please read and study this. Consider what the Lord is saying to you. Take time to respond and pray through.

2 Timothy 2v20-21 Do you want your life to be used for noble or common purposes?

(Name), you are like so many others who are My children. On the one hand you desire to please Me, on the other hand, you desire to please yourself. Thus there is conflict, division, warfare.This lack of submission to My life being lived in you and through you means compromise, and half-heartedness. You are luke-warm in many of your ways, and so lack the power of the crucified life. However, it is never too late to change – to be transformed by the renewing of your mind. However deep the channels have become in the soil of your life, there is always hope. Are you truly willing to be changed? You cannot do this alone. Only I can empower that change. ARE YOU WILLING TO BE MADE WILLING? (Consider My words carefully before you answer.’)

READ: Revelation 3v14-22 Laodicea.

Rebellion and disobedience in my own life was then revealed: Five stones / obstacles in my life: 1. Lust for food 2. Who controls my finances day to day...am I willing to give the last small amount in my wallet or bank account? 3. Leisure: I consider leisure time as ’my  time’ and resent God intruding on this time. (also too much time watching of DVD’s) 4. Fantasising (I won’t enlarge).  5. Irrational anger especially towards my wife.

Graciously, the Lord also revealed five areas of overcoming in my life as an encouragement: 1. My reputation is in His hands. 2. My love for my wife was deeply tested in the year 2008...and I came through, by God’s grace!  3. I used to dislike preparation, looking for an easy way, but now love to prepare properly.  4. I have been freed to make exceptional times of financial giving when the Lord instructs. 5. I have learned the art of true prayer.

Luke 24v26 & Isaiah 53v10-11...God reminded me of the principle of suffering before glory, the cross before resurrection. He then spoke again to me: ‘It is simply a matter of making the right choice, son. My choice as I indwell you or your self-life choice. The choice of yielding is profound.’  ‘If you are willing, I can make you clean.’

The Spirit then led me to scriptures about the year of Jubilee and revealed that I had been subject to one of these areas of bondage for 50 years! But He wanted to give me the chance of a ‘Jubilee’, a release from debt or bondage. See  Leviticus 25v8-10 & v54-55; Deuteronomy 30v11-16. He wanted me to return to claim my full spiritual inheritance which was partly inhibited by this area of disobedience. He had plans for me that He had not been able to fulfil in and through me whilst I was unyielded in that area.

Finally, God revealed the plan He had for the body of Christ, leaders & believers, in my own city. God’s plan for us is shown in Psalm 133, where the oil of the anointing was poured on the head (Jesus) and down on to the body...if the body was in its right position, aligned to His will The anointing breaks the yoke (Isaiah 10v27). The unity of the believers brought forth the power of the Spirit (Acts 2v1). Ps 133: and life evermore was released...including eternal life.

However, if the body refused to be aligned, to yield to the head (Jesus) the body would not be in the right position to receive the anointing, the power, the life God wanted to pour out on the city. We have a choice.....

 


PRAYER  FOCUS  11.    A PROPHECY FOR BELIEVERS:  

A Bishop in Iraq, (who I met at a conference some years ago) visited our city recently and spoke about life in Iraq, and how believers were faring. He assists at his local hospital as a trained anaesthetist, keeping in touch with people. He also baptises new believers but is reluctant because of the last group who were baptised, eleven have been killed and only two are still living! This is the cost of true discipleship there. Pray for Andrew

Following the visit and talk, my wife had this prophecy. Read, weigh, pray and apply as appropriate.

In working out My purposes in the nations, watch and pray that you don’t fall into temptation. Listen, and I will guide you through these days. Pray for the people who can’t pray for themselves. See things change . See people come and go. Their worlds will be turned upside down. Be there for them – have compassion – and teach them to hear and obey Me, and then I will be able to shield and cover them.

I do not want these wars, but they have allowed the enemy access. The amount of sin and wickedness has so increased that it separates them from Me more and more. Stand in the gap for them that they might be saved and united with Me. Pray for those in the West that are totally oblivious to what is going on in the Middle East. They will not escape, but be drawn into Satan’s plans to steal kill and destroy people’s lives. You have authority to set them free.                                                                                                                                                                                             IFC

 

    ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΕΊΑ ΓΙΑ ΚΎΠΡΟΥ   

(CONTEMPORARY PROPHECIES FOR CYPRUS)

Πρόσϕατα Νέα Προσευχής (στην Αγγλική) Θα μπορούσατε να κάνετε «copy-paste» αν θέλετε να αντιγράψετε στο δικό σας Wordϕάιλ. Μπορείτε επίσης να δέχεστε τα«πρόσϕατη Ενημέρωση Προσευχής» αν γραϕτείτε στους δέκτες με e-mail («Πρόσϕατη Ενημέρωση Προσευχής» με e-mail).

Αποποίηση ευθυνών: η Ελληνική μετάφραση είναι από το Microsoft Translator ή άλλα τέτοια online μετάφραση εργαλεία. Αυτό δεν μπορεί να δώσει την πιο κατάλληλη Κυπριακή Ελληνική μετάφραση. Δοκιμάστε άλλο μεταφραστής εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τη μετάφραση. IFC )

 

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:    IFC πιστεύουμε ότι το προφητικό εισόδου θα έχουν δύο βασικές μορφές... αποκαλύπτοντας Αμαρτία, π.χ. 2v14 θρήνους?

και αποκαλύπτοντας δόξα, π.χ. Αββακούμ 2v14. Ελπίζουμε ότι αυτή η έκδοση αποκαλύπτει δύο πτυχές σε σας.

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη να τελειοποιηθούν σας δοκιμές όπως προσεύχεσαι και να επιδιώξει ο Θεός από πάνω τους.

 

«Εάν ο Κύριος δεν οικοδόμησηοίκον μάταια κοπιάζουν οι οικοδομούντες αυτόν»    (Ψαλμός 127 εδ.1)

 

Η εκκλησία χρειάζεται να πάρει χρόνο για να κρίνει και να διακρίνει τις προφητείες. Στη συνέχεια, να αφομοιώσει και να ενεργούν με εκείνα που είναι πραγματικά του Θεού. Μερικά εδάφια ενθαρρύνει προφητεία και μερικά προειδοποιούν ψευδοπροφητεία. Για να είναι ισορροπημένη, πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη την συμβουλή του Κυρίου, μέσω των δύο αυτών προσεγγίσεων.

 

ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΕΣΤΊΑΣΗ 1.  «ΔΟΚΙΜΉ Ή ΝΑ»    «ΖΎΓΙΣΜΑ»  ΔΙΆΚΡΙΣΗ» «ΔΙΆΚΡΙΣΗΣ»

Προσεύχομαι για εκκλησίες στην Κύπρο, υπουργεία, ομάδες προσευχής και άτομα να αυξηθεί η ικανότητα να διακρίνουμε... οδήγησε του πνεύματος, σε συμφωνία με τη λέξη, και με την πειθαρχία της πρακτικής. Τώρα διαβάστε μέσα από και προσεύχονται μέσα από τις ακόλουθες γραφές σχετικά με την προφητεία:

Μάθιου 10v41 : «Όποιος λαμβάνει έναν προφήτη, επειδή αυτός είναι ένας προφήτης θα λάβει ανταμοιβή του προφήτης, και καθεμία που λαμβάνει ένας δίκαιος άνθρωπος, επειδή είναι ένας δίκαιος άνθρωπος θα λάβει ανταμοιβή του δίκαιος.»

Πράξεις 2v17-18: «Τις τελευταίες ημέρες, ο Θεός λέει, θα σου χαρίσω απλόχερα το πνεύμα μου σε όλους τους ανθρώπους. Γιους και τις κόρες σας θα προφητεύουν, νέοι σας θα δείτε τα οράματα, γέροι σας θα όνειρο όνειρα. 18 Ακόμα και στους υπαλλήλους μου, τόσο οι άνδρες όσο και γυναίκες, θα σου χαρίσω απλόχερα το πνεύμα μου σε εκείνες τις ημέρες, και θα προφητεύουν.

2 1V20 Peter-21: Πάνω από όλα, πρέπει να καταλάβετε ότι δεν προφητεία της Αγίας Γραφής που προέκυψε από την ερμηνεία του προφήτη. 21 Για προφητεία ποτέ δεν είχε την προέλευσή του στη διαθήκη του ανθρώπου, αλλά άνδρες μίλησε από το Θεό όπως παρασύρθηκαν από το Άγιο Πνεύμα.

14V22 α ' Κορινθίους: Γλώσσες, στη συνέχεια, είναι ένα σημάδι, όχι για την πιστών, αλλά για το unbelievers, προφητεία, ωστόσο, είναι για τους πιστούς, όχι για την unbelievers.

14V29-31 α ' Κορινθίους: , Δύο ή τρεις προφήτες θα πρέπει να μιλήσει, και οι άλλοι θα πρέπει να σταθμίζουν προσεκτικά ό, τι λέγεται. 30 Και αν μια αποκάλυψη έρχεται σε κάποιον που κάθεται κάτω, ο πρώτος ομιλητής θα πρέπει να σταματήσει. 31 Για εσάς μπορεί όλα προφητεία με τη σειρά του έτσι ώστε ο καθένας μπορεί να έδωσε εντολή και να ενθαρρυνθεί.

5V19 1 Θεσσαλονικείς-21: Δεν θέτουν τη φωτιά του πνεύματος? 20 δεν αντιμετωπίζει προφητείες με περιφρόνηση. 21 Δοκιμή τα πάντα. Προσκολλήσου σε το καλό.

1 John 4v1: Αγαπητοί φίλοι, μην πιστεύετε κάθε πνεύμα, αλλά εξετάστε τα πνεύματα για να δούμε αν είναι από τον Θεό, διότι πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν πάει έξω στον κόσμο.

Ιερεμίας 23v28-32: ' Ας ο προφήτης που έχει ένα όνειρο να πει το όνειρό του, αλλά αυτός που έχει το λόγο μου Ας μιλήσει πιστά. Για τι έχει άχυρο για να το κάνει με κόκκους;", δηλώνει ο κύριος.29 «Δεν είναι λέξη μου σαν φωτιά,» δηλώνει ο κύριος, «και όπως ένα σφυρί που διασπά ένα βράχο σε κομμάτια; 30 «Ως εκ τούτου,» δηλώνει ο κύριος, "είμαι εναντίον των προφητών που κλέβουν από ένα άλλο λόγια δήθεν από μένα. 31 Ναι, "δηλώνει ο κύριος, «είμαι εναντίον των προφητών που κουνάει τις δικές τους γλώσσες, και ακόμα να δηλώσει, «ο κύριος δηλώνω.» 32 Πράγματι, είμαι ενάντια σε εκείνους που προφητεύουν απατηλά όνειρα,"δηλώνει ο κύριος. «Μπορούν να πουν τους και να οδηγήσει τους ανθρώπους μου δρόμους με τα ψέματά τους απερίσκεπτη, αλλά δεν στείλετε ή διορίζει τους. Δεν ωφελούνται αυτοί οι άνθρωποι, το λιγότερο,"δηλώνει ο κύριος. (Επίσης να εξετάσουμε Ιερεμίας κεφάλαια, 27, 28 & 29 όλα σχετικά με το αληθές και ψευδείς προφήτες.)

1 Κορινθίους 13v9 : Για το γνωρίζουμε εν μέρει και να μπορούμε να προβλέψουμε στο τμήμα

Συχνά σε μια εκκλησία θα υπάρξουν εκείνοι που έχουν αντέξει τη δοκιμή του χρόνου, προφητικό άνθρωποι του βάθους του χαρακτήρα και την συνέπεια. Αυτά θα πρέπει να αποτιμώνται. Αλήθεια τα προφητικά λόγια θα είναι πάντα σύμφωνα με την έγγραφη γραφές. Συνήθως θα είναι σχετικές και σύγχρονη. Αν είναι βραχυπρόθεσμα προφητείες από τον κύριο, θα γίνει πραγματικότητα.

 

ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΕΣΤΊΑΣΗ 2. ΠΡΟΦΗΤΙΚΌ ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΑΝΑΓΝΏΣΕΙΣ

Παράδειγμα αναγνώσεις χρησιμοποιούνται εδώ δεδομένου ότι είναι τόσο προφητικό και σύγχρονο για την Κύπρο, καθώς και για την εκκλησία. Παρακάτω είναι ένα σύντομο σχόλιο ο κύριος έφερε στο μυαλό όπως διαβάζουμε. Χρησιμοποιήσετε αυτό, και προσεύχομαι από τις αναγνώσεις.

OT ανάγνωση: Joel 2: 18-3v21: Πλαίσιο είναι ότι το έθνος είχε καταστραφεί. Ο προφήτης Joel είχε καλέσει τους ηγέτες του λαού του Θεού, να δηλώσει ένα ιερό γρήγορο (1v14) για τους ανθρώπους, και να λένε στον Θεό. Τον κώδωνα του κινδύνου ήταν ερχόταν τὸ (2v1) για την «ημέρα του κυρίου» (2v11). Ο Θεός ζητά ο λαός να ενοικιαζομένων τις καρδιές τους με μετάνοια ενώπιον του Θεού για την κατάσταση του έθνους - αντανακλάται από το κράτος του λαού του Θεού (2v13).

2: Τζόελ 18: «Τότε».. καθώς και στο αποτέλεσμα της νηστείας, ταπεινωτικό, φωνάζει στο Θεό και την μετάνοια...2v19: ευημερία θα επιστρέψει προς το έθνος. 2v20 τον βόρειο εχθρό θα να διωχτεί 2v25: και το έθνος που έχει αποκατασταθεί μετά που έχει αφαιρεθεί. 2v28-32: το πνεύμα θα χυθεί έξω, θαύματα που έχουν βιώσει, σωτηρίας και απολύτρωσης. 3v2 ff: Ισραήλ είναι του Θεού «κληρονομιάς». Θα υπάρξει τέρμα φορές περιμένουμε τα έθνη που τάχθηκαν Ισραήλ, επιδιώκουν να χωρίσουμε τη γη. 3v16: ο Θεός θα ήταν ένα φρούριο για το Ισραήλ. 3v14: μια απόφαση που πρέπει να γίνει επί του Ισραήλ, ο εκλεκτός του Θεού έθνους, του «πρωτότοκος» (έξοδος 4v22), το «μήλο του ματιού» (Δευτερονόμιο 32v9-10)... είστε υπέρ ή κατά; Σημείωση Δείτε την προσευχή εστίαση 8 για περισσότερες πληροφορίες.

NT ανάγνωση: 4v1-13 Εβραίους: v2-3: το 'υπόλοιπο"της πίστης. Έρχονται σε ένα μέρος της ειρήνης και της διασφάλισης ότι ο Θεός θα το τακτοποιήσουμε. 4v7: δεν σκληρύνει την καρδιά σας από ό, τι ο Θεός είναι αποκαλυπτική. 4v11: επιλογή για να εισαγάγετε το υπόλοιπο του ή όχι, μέσα από την υπακοή ή παρακοή. 4v12-13: πρέπει όλοι δίνουμε ένα λογαριασμό για τη ζωή μας σε αυτόν. Ψαλμός: 119v145-152: Τηρείτε λόγο του αμετάβλητη, τόσο γραπτές, και προφητικό... σύγχρονη σε μας καταστάσεις. Η «νύχτα ρολόγια» του διαλογισμού σε τις υποσχέσεις του είναι τόσο δροσιστικό!

 

ΠΡΟΣΕΥΧΉ εστίαση 3. Η ΕΚΚΛΗΣΊΑ στην Κυπρο: «ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΟΥΣ ΧΡΌΝΟΥΣ» (μια λέξη στους ηγέτες). Από AK., Σεπτεμβρίου 2013

IFC σχόλιο: αυτό ήταν ένα σκληρό μήνυμα... σταυρό έρχεται πριν την Ανάσταση, θυσία πριν από τη δόξα. Σας συνιστούμε να λάβει σοβαρά υπόψη και να προσεύχονται μέσα από αυτές τις σημειώσεις.

Μεταξύ αυτών ενώνει David να ιδρύσει το Βασίλειο ήταν... Α ' χρονικών 12v32: «Άνδρες του Ισσάχαρ, που καταλάβει τους χρόνους και ήξερε τι πρέπει να κάνει το Ισραήλ-200 προ! ισταμένους, με όλους τους συγγενείς (απόγονοι) υπό τις διαταγές τους.'Ηγέτες κατανοήσει τους χρόνους και ήξερε τι να κάνει! Σύμβουλοι για το έθνος. Όταν το χρονοδιάγραμμα του Θεού, ανοίγει τον ουρανό. Την ικανότητα να κάνουν το σωστό, αλλά και την κατάλληλη στιγμή! Μερικές φορές ο Θεός θέλει να σταματήσουμε να προσεύχεται και να ενεργούν με όσα ήδη είπε, αποκάλυψε, για να μας. Επίσης, ο Ιησούς είπε ότι την κατάλληλη στιγμή, θα γρήγορα τους μαθητές του. Νηστεία και προσευχή, η λέξη, δράση. Μπορεί να διακρίνει την φορές; 12V54 Λουκά-56: Είπε το πλήθος: "όταν δείτε ένα σύννεφο που αυξάνεται στα δυτικά, αμέσως λέτε, «Πρόκειται να βρέξει», και το κάνει. 55 Και όταν φυσάει το νότιο άνεμο, που λέτε, «Πρόκειται για να είναι καυτό», και είναι. 56 Υποκριτές! Ξέρετε πώς να ερμηνεύσει την εμφάνιση της γης και του ουρανού. Πώς είναι ότι δεν ξέρετε πώς να ερμηνεύσει την παρούσα στιγμή; Τι ο Θεός κάνει τώρα; Συνεργαστούν μαζί του σε αυτό που κάνει! ΣΗΜΕΊΩΣΗ Τον εχθρό και η σάρκα θα επιδιώξει να μας πνίξει. (Πέντε τομείς δράσης του εχθρού: θλίψη, διώξεις; σαρκικές επιθυμίες, νοιάζεται, την δολιότητα του πλούτη.) Αν στραγγαλισμού, θα κάνει κάτι λάθος και σε λάθος χρόνο, ή απλά δεν θα κάνει τίποτα.

ESTHER: Μορντεκάι ξυπνά Esther: Esther 4v13-14: μη νομίζετε ότι επειδή είστε στο σπίτι του βασιλιά μόνο του όλες οι Εβραίοι θα γλιτώσετε. 14 Εάν παραμένεις σιωπηλή σε αυτό το χρόνο, ανακούφιση και απελευθέρωση για τους Εβραίους που θα προκύψουν από μια άλλη θέση, αλλά εσείς και η οικογένειά του πατέρα σας θα χαθεί. «Και ποιος ξέρει, αλλά ότι έχετε έρθει Βασιλική θέση για τη στιγμή που αυτό;»Esther αφύπνισε το πεπρωμένο! Η εκκλησία της Κύπρου θα πρέπει να είναι πνευματικά ξυπνήσει... γ. f εκείνοι στον φυσικό ύπνο αγνοούν τι συμβαίνει γύρω τους. Κύπρος: Η ελπίδα του έθνους έχει χαθεί εάν κοιμόμαστε.

ΙΩΝΆΣ: ήταν κοιμισμένος σε μια βάρκα, ενώ η πόλη της Νινευή ήταν έτοιμος να χαθεί. Πήρε unbelievers να τον ξυπνήσει! Ο Θεός είχε προβλήματα με την «προφήτης»... f γ. η εκκλησία της Κύπρου. Κάνουμε τι μας είπε να κάνουμε.

Ο ομιλητής ζήτησε ο Θεός για την εποχή για την Κύπρο...Τι ώρα είναι πνευματικά; Είναι ένα καθοριστικό χρονικό διάστημα για την εκκλησία στην Κύπρο. Ένα κρίσιμο, κριτική, αποφασιστική και καθοριστική ώρα. Θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις, έχουμε μια επιλογή. Εμείς, η εκκλησία, και οι ηγέτες της, θα κληθεί να δώσει λογαριασμό για την Κύπρο. Τι ώρα είναι? 13V11 Ρωμαίοι-14: Και να το κάνετε αυτό, η κατανόηση αυτή τη στιγμή. Ήρθε η ώρα για σας να ξυπνήσει από τον ύπνο σας, γιατί η σωτηρία μας είναι πλησιεστέρα τώρα ότε επιστεύσαμεν. 12 Το βράδυ είναι σχεδόν πάνω? η ημέρα είναι σχεδόν εδώ. Ας έβαλα στην άκρη τις πράξεις του σκότους, και να ξεπεράσει την πανοπλία του φωτός. 13 Ας να συμπεριφέρομαι σωστά, όπως και τη διάρκεια της ημέρας, δεν σε όργια και μέθη, δεν σε σεξουαλικής ανηθικότητας και της ακολασίας, δεν σε διαφωνίες και ζήλια. 14 Μάλλον, ντύσει τον εαυτό σας με τον Κύριο Ιησού Χριστό, και μην σκεφτείτε για το πώς να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες της την αμαρτωλή φύση.

Ξυπνήστε από τον λήθαργο! Δεν ικανοποιούν τη σάρκα. Υπάρχει σαφήνεια όταν είστε ξύπνιοι... π. χ, εκείνους που ήταν «ξύπνιοι» στην Κύπρο πήρε τα χρήματά τους outof στην Τράπεζα! Esther ζήτησε από νηστεία και προσευχή και αποκαλύφθηκε το θεϊκό του στρατηγική. Τι γίνεται με την πόλη σας; 3 ημέρες της νηστείας και προσευχής αποκάλυψε ένα θεϊκό σχέδιο για τη νίκη. Τους εαυτούς μας θέση στο Θεό μέσω της προσευχής και νηστείας. Τι θα συμβεί αν στην πόλη σας, οι ηγέτες θα περάσει 2-3 ημέρες στην προσευχή και νηστεία σε ένα μέρος, προκειμένου να λάβουν Θεία Αποκάλυψη σχετικά με την πόλη σας; Καλούμαστε να περιμένετε σχετικά με το Θεό, να πάρει χρόνο, να ιεραρχήσει.

HAGGAI: κάλεσε τους ηγέτες να διορθώσουμε τις προτεραιότητές τους, βάζοντας το Θεό πρώτο. Haggai 1v4-11: 4 "Είναι μια ώρα για εσείς οι ίδιοι να ζουν στα σπίτια σας επένδυση, ενώ το σώμα είναι πάντα ένα ερείπιο;" 5 Τώρα αυτό είναι αυτό που ο Λόρδος Παντοδύναμος λέει: «να προσεκτική σκέψη σας τρόπους. 6 Έχουν φυτευτεί πολύ, αλλά έχουν συγκομισθεί σε λίγο. Τρώτε, αλλά ποτέ δεν έχουν αρκετό. Μπορείτε πιείτε, αλλά ποτέ δεν έχουν αφθονία σας. Θα θέσει σε ρούχα, αλλά δεν είναι ζεστό. Κερδίζετε μισθούς, μόνο για να τους εντάξουμε σε ένα πορτοφόλι με τρύπες σε αυτό." 7 Αυτό είναι τι ο Λόρδος Παντοδύναμος λέει: «να προσεκτική σκέψη σας τρόπους. 8 Ανεβαίνουν στα βουνά και καταρρίπτω ξυλείας και να χτίσει το σπίτι, ώστε να μπορώ να πάρουν την ευχαρίστηση σε αυτό και να εκπληρωθούν, "λέει ο κύριος.9 "Μπορείτε αναμένεται πολύ, αλλά δείτε, αποδείχθηκε να είναι μικρή. Τι σας έφερε στο σπίτι, εγώ φύσηξε μακριά. Γιατί;", δηλώνει ο Λόρδος Παντοδύναμος. «Λόγω μου σπίτι, η οποία παραμένει ένα ερείπιο, ενώ καθένας από εσάς είναι απασχολημένος με το δικό του σπίτι. 10 Ως εκ τούτου, εξαιτίας σου τον ουρανό είχε αρνηθεί τη δροσιά τους και τη γη στις καλλιέργειες. 11 ζήτησα μια ξηρασία για τα πεδία και τα βουνά, για το σιτάρι, το νέο κρασί, το λάδι και ό, τι το έδαφος παράγει, για τους άνδρες και τα βοοειδή, και σχετικά με την εργασία των χεριών σας."

Κύπρος πρόσωπα σκοτεινές ημέρες . Οι ηγέτες, Zerubabbel και Joshua ο αρχιερέας, απάντησε να χτίσει το σπίτι του κυρίου. Με Μάρθας και της Μαρίας, ήταν Μαίρη που επέλεξαν το λόγο του Θεού πάνω από άλλες προτεραιότητες και busyness. Εμείς που πληροί ημερήσιες διατάξεις μας ή ημερήσια διάταξη του Θεού;

24V3 παροιμίες-4: Από την Σοφία χτίζεται ένα σπίτι, και μέσω της κατανόησης αποδεικνύεται? 4 μέσω της γνώσης, τα δωμάτια είναι γεμάτο με σπάνια και όμορφα θησαυρούς. Θα «επάνω στα βουνά» μέσα που έρχονται στη θέση της παρουσίας του Θεού. Ο χρόνος που περνούμε μαζί του. Εάν ο Ιησούς ήρθε εδώ τώρα, τι θα έλεγε στην εκκλησία στην Κύπρο; Εμείς / έχετε μια επιλογή να ακούσουν και να κάνει τι λέει.

IFC σχόλιο: το σημείο κλειδί για ηγέτες σε μια πόλη ή πόλη της Κύπρου ήταν η πρόκληση για την κάλυψη για δύο ή τρεις ημέρες να εκζητήσει τον κύριο μαζί για το δρόμο του προς τα εμπρός, τη στρατηγική του για την πόλη. (cf Ιερεμίας 29v7...Προσεύχομαι για την πόλη: «.. .seek την ειρήνη και την ευημερία της πόλης στην οποία έχουν σας μεταφέρονται στην εξορία. Προσευχόμαστε στον κύριο γι ' αυτό, διότι εάν ευημερεί, σας θα επίσηs ευτυχισμένος.")

 

ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΕΣΤΊΑΣΗ 4. ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ & ΈΘΝΟΣ

Μελετήσει αυτές τις περικοπές, και προσεύχομαι όπως το πνεύμα οδηγεί.

Διαβάστε Ιερεμίας 32v1-15 , όπως αναφέρεται στην Κύπρο προφητικά... ρεαλισμό της κατάστασης, αλλά ελπίδα για το μέλλον. (Στην ΕΕ θα ισοδυναμούσε με Βαβυλώνα σε αυτήν την άσκηση.) Πρώτο, το ΡΕΑΛΙΣΜΌ της κατάστασης: το θέμα είναι της στροφής σε άλλους και όχι στον Θεό. Διαβάσετε Ησαΐα 31v1: «Αλίμονο σε εκείνους που θα πάει στην Αίγυπτο για βοήθεια, οι οποίοι βασίζονται σε άλογα, που εμπιστεύονται στο πλήθος τους άρματα και στη μεγάλη δύναμη από τους ιππείς, αλλά δεν φαίνονται να είναι ο Πανάγιος του Ισραήλ, ή ζητήσει βοήθεια από τον κύριο.»Ντάνιελ 4v25b & 5v21b:«.. .until ξέρετε ότι ο Ύψιστος κανόνες στο Βασίλειο των ανδρών, και δίνει σε όποιον θα.»

Δεύτερον, ΕΛΠΊΖΩ στην κατάσταση: 51v5b Ησαΐας: 'νησιά θα δούμε στο Θεό και να περιμένετε με ελπίδα.» Διαβάσετε Ησαΐα 51v17-23: Κύπρος έχει γίνει «περπάτησε», αλλά θα έχουν δεν περισσότερα θλίψη. Ψαλμός 59v9:«O δύναμή μου, ας αρχίσουμε σας, για το Θεό είναι ισχυρό πύργο μου.»29V25 παροιμίες:«Ο φόβος του ανθρώπου που φέρνει μια παγίδα, αλλά όποιος βάζει την εμπιστοσύνη του στους ΓΧΒΧ πρέπει να είναι ασφαλής.»Πρόεδρό μας:' Η καρδιά ενός ανθρώπου σχεδιάζει το δρόμο του, αλλά ΓΧΒΧ κατευθύνει τα βήματα. (Παροιμίες 16:9)? Υπάρχουν πολλές σκοπούς στην καρδιά ενός ανθρώπου, αλλά πρέπει να στέκεται τη συμβουλή του ΓΙΑΧΒΈ. (Παροιμίες 19:21)? Η καρδιά του βασιλιά είναι στο χέρι του ΓΙΑΧΒΈ ως τους ποταμούς του νερού? Αυτός γυρίζει όπου θα. (Παροιμίες 21:1)

 

ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΕΣΤΊΑΣΗΣ 5. ΠΡΟΦΗΤΙΚΌ ΕΙΚΌΝΕΣ: ΔΎΟ ΚΎΜΑΤΑ

Μερικοί από εμάς αναζητούσαν τον κύριο για την Κύπρο. Διαβάστε αυτό μέσα από και προσεύχονται για τη πληρέστερη κατανόηση.

Ένα μέλος έλαβε μια εικόνα των δύο κυμάτων τύπου μεγάλο τσουνάμι με την ερμηνεία που δύο κύματα έρχονται στην Κύπρο από το χέρι του Κυρίου, που ονομάζεται «πρόβλημα» και το άλλο, «διαμάχη». Κοιτάξαμε Εβραίους 12, πώς ο Θεός ειδικότητες για το καλό μας, και επίσης ταρακουνάει (v25) μας. Πειθαρχία του Θεού είναι πάντα λυτρωτική, σχεδιαστεί για να αποδώσει την μετάνοια και μέσω αυτής, ευλογία και την αλλαγή.

Amos 4v12-13 "Ως εκ τούτου, αυτό είναι τι θα κάνει σε σας, το Ισραήλ, και επειδή θα κάνω αυτό για σένα, προετοιμασία για την αντιμετώπιση σας ο Θεός, O Ισραήλ." 13 Αυτός που διαμορφώνει τα βουνά, δημιουργεί τον άνεμο, και αποκαλύπτει τις σκέψεις του για τον άνθρωπο, αυτός που μετατρέπει την αυγή στο σκοτάδι, και πέλματα υψηλότερα σημεία της γης — ο Παντοδύναμος Θεός κύριος ὄνομα αὐτῷ.

Ησαΐας 45v6b-8 . Εγώ είμαι ο κύριος, και δεν υπάρχει άλλος. 7 εγώ να διαμορφώσει το φως και να δημιουργήσει το σκοτάδι, φέρει ευημερία και να δημιουργήσετε καταστροφής· Eγώ, ο Kύριος, κάνει όλα αυτά τα πράγματα. 8 "Σας ουρανούς ψηλά, βροχή κάτω δικαιοσύνη? Αφήστε τα σύννεφα κάτω από το ντους. Αφήστε τη γη ανοικτή ευρύ, ας σωτηρία ξεπηδούν, ας δικαιοσύνη αυξάνεται με? Eγώ, ο Kύριος, δημιουργία.

Εφεσίους 1v17-19 17 Κρατήσει ρωτάει αυτό ο Θεός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το ένδοξο πατέρα, μπορεί να σας δώσει Πνεύμα σοφίας και Αποκάλυψης, έτσι ώστε να μπορεί να τον γνωρίζετε καλύτερα. 18 προσεύχομαι επίσης ότι τα μάτια της καρδιάς σας μπορεί να είναι φωτισμένη, ώστε ίσως γνωρίζετε την ελπίδα που έχει καλέσατε, τα πλούτη από την ένδοξη κληρονομιά τους Αγίους, 19 και του ασύγκριτα μεγάλη δύναμη για εμάς που πιστεύουμε.    Προσεύχονται πάνω από αυτή την προσευχή για την εκκλησία στην Κύπρο, όπως και με την εκκλησία στην Αντιόχεια.  

 

ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΕΣΤΊΑΣΗ 6. «ΜΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΎΠΡΟ»

Ζυγίζονται αυτή η τελευταία προφητεία για την Κύπρο. Το υπογραμμισμένο και το παχείς ήταν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας στο IFC λαμβάνοντας την εστίαση μυαλού 8.

Δύο τεράστια άγγελοι στέκονταν σε κάθε άκρο του νησιού απέναντι από τον άλλον. Τεράστια φτερά στάζουν με υγρό χρυσάφι, προχωρώντας σε μια κίνηση που ανοίξει. Όπως αυτοί ανοίξει με τα φτερά τους, το χρυσό έπεφτε πάνω από τη γη...(Ο Θεός έδωσε μου Ιεζεκιήλ 43)Η γη έλαμψε με τη δόξα του Θεού. Είπε, «αυτό το έθνος είναι δική μου.» Εγώ ανοίξει δόξα μου, πέρα από αυτή τη γη. Η αναδιάταξη της γης είναι δικό μου. Είμαι να πάρει έξω αυτούς που δεν πρέπει να είναι εδώ και φέρνοντας στο λαό μου. Η γη είναι δική μου. Είμαι φέρνοντας δόξα μου πάνω από αυτό το έθνος. Αυτή η γη θα είναι ένα καταφύγιο για τους ανθρώπους μου.

(Μετά από αυτή, μια γραφή: «Η δόξα επιστρέφει στο ναό») Ιεζεκιήλ 43v1-5: 1 Τότε ο άνθρωπος μου έφερε στην πύλη αντιμετωπίζοντας Ανατολή, 2 , και είδα τη δόξα του Θεού του Ισραήλ, που έρχεται από την Ανατολή. Η φωνή του ήταν σαν το βρυχηθμό της Λαρισαίας γλύπτριας, και η γη ήταν ακτινοβόλο δόξα του. 3 Το όραμα που είδα ήταν όπως το όραμα που είχα δει όταν ήρθε να καταστρέψει την πόλη και τα οράματα, όπως είχα δει από τον ποταμό Kebar, και έπεσα πρόσωπο. 4Η δόξα του κυρίου μπήκε στο ναό μέσω της πύλης ανατολικά. 5 Στη συνέχεια το πνεύμα Σήκωσα στην αγκαλιά μου και μου έφερε στο εσωτερικό δικαστήριο, και η δόξα του κυρίου γέμισε ο ναός.

 

ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΕΣΤΊΑΣΗΣ 7. «Μια λέξη για ΚΎΠΡΟ» .. .by JD., (28/4/13) (απόσπασμα)

Ζυγίζονται αυτή η προφητεία για την Κύπρο. Ο τολμηρός τύπος ήταν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας στο IFC λαμβάνοντας την εστίαση μυαλού 8.

«Κύπρος βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Είναι ένα σταυροδρόμι όταν διασχίζουν δύο αυτοκινητόδρομοι, και αυτοκινητιστές υποχρεούνται να λάβει μια απόφαση όσον αφορά μια κατεύθυνση που λαμβάνονται να ταξιδεύουν - ένα σταυροδρόμι στη φυσική. Είναι επίσης ένα σταυροδρόμι που ένα Βασίλειο του κόσμου είναι τέμνονται με τη Βασιλεία των ουρανών έτσι ώστε το Βασίλειο του Θεού θα δείξει αύξηση στη γη. Σημεία και τέρατα θα αυξηθεί εδώ. Ο Ιησούς θα εμφανιστεί εμφανώς για πολλούς. Ημέρες της νηστείας και προσευχής θα μετατραπεί σε ημέρες της χαράς και έκχυση του Αγίου Πνεύματος. «Χρήστος Annesti» όχι μόνο θα ακούγεστε στο Ορθόδοξο γιορτές, αλλά και σε χώρους όπου το φως έχει ΔΗΜ και του μάρτυρα γνωστό. Μια αναγέννηση θα ξεσπάσει σε τὶς Ὀρθόδοξες κοινότητες. Αυτό ήδη ξεφυτρώνουν, αλλά περισσότερο πλησιάζει. Παπάδες θα σας βοηθήσει να οδηγήσει το νησί σε μια μεταρρύθμιση που θα καταπλήξει το εύθραυστο, θρησκευτικές εκκλησία, ακριβώς όπως στην ημέρα του Paul και Σέργιο Παύλο. Θα υπάρξουν εκείνοι όπως Έλυμος, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να βάλουν κάτω το πνεύμα του Κυρίου, αλλά από το χέρι του Θεού, κυβερνητικά στελέχη θα έρθει στην πίστη στον Ιησού, και είναι γεμάτη από ενθουσιασμό για το έργο και το θέλημα του κυρίου. Αν και αυτή η στροφή δεν είναι ακόμα πλήρης, «κρίσιμη μάζα» που επιτεύχθηκε, και τα πράγματα έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την πρόθεση του Κυρίου Ιησού να συμβεί.

Όπως ο λαός του Θεού από την Κύπρο και τα έθνη σκορπώ αιτήσεις και κάνουν δηλώσεις, και υπακούνε το λόγο του Κυρίου, θα υπάρξει μεγάλη αύξηση στο Βασίλειο του Θεού στη γη. Αυτό θα σηματοδοτηθεί από λεπτό, και άγρια, αλλαγή. Λεπτό - σχεδόν κρυμμένο - αλλαγή στις καρδιές των ανδρών, που οδηγεί στην έντονος και δημόσια μετασχηματισμού στην κοινωνία. Πραγματικά το Βασίλειο έχει υποστεί βία, αλλά η μέρα έχει έρθει όταν οι άνδρες και οι γυναίκες μεγάλη φήμη, και γνωστό μόλις, θα πιέστε το να του κράτους και της Βασιλείας του Ιησού στη γη, εδώ στην Κύπρο. Θα υπάρξουν νέες διαστάσεις της πίστης, νέες διαστάσεις της κυβέρνησης, νέες διαστάσεις των οικονομικών, νέες διαστάσεις της εκπαίδευσης, να επιφέρει αύξηση στην κοινωνία, Βασίλειο στρατηγική. Κύπρος πρόκειται να γίνει σαν μια αίθουσα αναμονής. Μια αίθουσα αναμονής... σαν, όπως, όπως όταν έχετε πρώτα έρθει σε ένα σπίτι όπου προσφέρεται πρώτα φιλοξενία. Και θα υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες που θα προέρχονται από τα έθνη. Και ο κύριος έχει ετοιμάσει την Κύπρο σαν μια μπροστινή πόρτα αίθουσα αναμονής, όπου θα λάβει, και ετοιμάζεται.

 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΕΣΤΊΑΣΗ 8. Ισραήλ

Είχαμε μια νύχτα της προσευχής, πρόσφατα, το πρώτο ενδιαφέρον προσευχή που είναι για το Ισραήλ. Αφού δίδαξε στο λόγο και προσευχόμαστε για το Ισραήλ - δείτε παρακάτω (ή τη πληρέστερη έκδοση στην ιστοσελίδα μας www.intercessorsforcyprus.org), εξετάσαμε το ρόλο της Κύπρου και Ισραήλ. Προσεύχονται σε αυτά τα παρακάτω θέματα.

1. Θέα του Θεού του Ισραήλ: 5v5 Ιεζεκιήλ: έξοδος 4v22: Δευτερονόμιο 32v9-10.

2. Ισραήλ επιλέξει: 2 Samuel 7v23-24? Ζαχαρίας 14v3-4.

3. Τη γέννηση ενός έθνους: Γένεση 12, Γένεση 15. Έξοδος, κλπ. Αβραάμ... υπόσχεται & σύμφωνο... μια γη... Ο Μωυσής... Σκηνής. Ιερατείο. Έθνος σχηματίζεται πάνω από 40 yrs. Joshua... η γη που είχε υποσχεθεί και δίνεται τώρα λαμβάνονται.

4. Πάει παραστρατημένος:δικαστές, και βασιλείς αλλά εξέγερση εναντίον του Θεού... εξορία στη Βαβυλώνα. Επιστροφή στο πλαίσιο Zerrubabel. Ιερουσαλήμ αποκατασταθεί. Χρόνο του Ιησού... απορριφθεί από τους Εβραίους για το πιο part... έτσι Ευαγγέλιο για τους εθνικούς. Εβραίοι πειθαρχημένη.

4. Διασπορά: Luke 21v24: «εβραϊκό εξορία σε όλο τον κόσμο...Αλλά η Διαθήκη υπόσχεται να αποκατασταθεί με τη γη και τελικά στο Θεό μέσω του Ιησού. Ιεζεκιήλ 36v24-28? Ζαχαρίας 12v10? Ζαχαρίας 13v1.

5. Σιωνιστικό κίνημα: τέλος του 19ου αιώνα...Εβραίοι με ένα όραμα να επιστρέψει στη γη. 1917 Διακήρυξη Balfour κοινωνία των Εθνών να βοηθήσει το Εβραίους εποίκους.

6. Το Ολοκαύτωμα: WW2 & του Χίτλερ (του Σατανά) προσπαθούν να εξοντώσουν τους Εβραίους. Των Ηνωμένων Εθνών του 1947 αναγνωρίζεται το κυρίαρχο κράτος του Ισραήλ 1948: Ησαΐας 66v8-9.Αραβικά στρατεύματα εισβολής οδηγείται πίσω. Ανακωχή-Ιερουσαλήμ διαιρείται. 1967 Έξι ημερών πόλεμος... Ιερουσαλήμ, που χωρίζεται από το 1948, ήταν τελικά αναλαμβάνεται από τους Εβραίους και ενωμένοι.

7. Αποξένωση των Εθνών: Ισραήλ, μια πολιτική «αγκάθι» να μουσουλμανική reliogion? Άραβας αντιζηλίες? Δυτική πετρέλαιο συμφέροντα. Δεν υπάρχει καμία πολιτική λύση. Σχέδιο του Θεού για τον Ισραήλ: φαίνονται να ο Θεός του Ισραήλ: Ζαχαρίας 12v2-3 & 9-10, Zech 13v1:

8. 'Aliyah» με τη γη: δεύτερη εξορία όλους τους λαούς της γης. 2000 ετών,.. .now η συγκομιδή... μιαέσχατους καιρούς υπογράψει: το προφητέψει επιστροφή από τα έθνη στο Ισραήλ. (Από το N, S, Ε & Δυτική) Ησαΐας 11v11-12? Ησαΐας 14v1-2.Ησαΐας 35v1 Αποκατάσταση με τη γη, και του έθνους:.. .gifted άνθρωποι... άλλα έθνη ζηλιάρης!

9. Aliyah στο Θεό: 11v26 Ρωμαίοι-29. ΠΡΟΣΕΎΧΟΜΑΙ: α) συνέχισε την επιστροφή στη γη. β) αποκατάσταση του Ισραήλ ο Θεός του Ισραήλ. γ) αποκάλυψη του Ιησού του Μεσσία. Ψαλμός 122v6-7: ' Προσευχή για την ειρήνη της Ιερουσαλήμ: «μπορεί να όσους αγαπώ είναι ασφαλή. Μπορεί να υπάρξει ειρήνη μέσα στα τείχη σας και την ασφάλεια εντός σας ακροπόλεις. « »Ειρήνη της Ιερουσαλήμ ' = (σωτηρία)... Ματ 6v9.

Σημ.: «προσευχή για το Ισραήλ», «Χριστιανική φίλοι του Ισραήλ», «Intercessors για Ισραήλ» ιστοσελίδες –regular προσευχή πληροφορίες.

10. Η εκκλησία στο Ισραήλ: μεσσιανική υποτροφίες... πάνω από 15000 εβραϊκού πιστών σε 100 + υποτροφίες στο Ισραήλ. Σχετίζονται με τους Χριστιανούς από άλλα έθνη που ζουν, την αποστολή και τη λατρεία στο Ισραήλ, και επίσης με Αραβικά πιστοί στο Ισραήλ και την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Έτσι η συμφιλίωση εν Χριστώ είναι η μόνη λύση για πραγματική ειρήνη στη μ. Ανατολή. Δείτε Εφεσίους 2v14.

ΤΈΛΟΣ προσεύχονται για την Κύπρο και το Ισραήλ: πριν μερικά χρόνια, η γυναίκα μου είχε μια όνειρο για ένα ξενοδοχείο στην Αμμόχωστο είναι ανακαινισμένο και χρησιμοποιείται για να βοηθήσει εβραϊκούς πρόσφυγες που προέρχονται από τις ΗΠΑ από το πλοίο. Θα την προσεχή οικονομική αποτυχία στις ΗΠΑ ίζημα αυτό; Ή θα είναι μια αύξηση του αντισημιτισμού; Ποιος ξέρει; Είδαμε επίσης ότι Κύπρος έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως ένα ασφαλές καταφύγιο για τους Εβραίους μέχρι θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο Ισραήλ, π.χ. μετά από WW2. Θα είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουν σκοπούς του Θεού για τους εβραϊκούς ανθρώπους στο μέλλον; Η εκκλησία, που θα είναι έτοιμο; Θα το έθνος; Θα?

 

ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΕΣΤΊΑΣΗΣ 9. ΠΡΟΦΗΤΙΚΉ τέχνη Έκθεση (Σεπτεμβρίου / Οκτωβρίου 2013, Λάρνακα)

Πώς ο Θεός μιλάει προφητικά (μέσω της τέχνης) στην Κύπρο. Η πρόσφατη «Kadosh έκθεση τέχνης» μπορεί να μας διαφωτίσει. Εδώ είναι μια σύντομη περιγραφή του κάθε κομμάτι του έργου τέχνης. Δείτε πώς ο Θεός μιλά σε σας. Επιδιώκουν να είναι απαιτητικοί. Προσευχήσου ο Θεός ό, τι σας να οδηγεί στην προσευχή.

Σημειώσεις για τα κομμάτια της έκθεσης:

Μοναδικό: Ζωγραφική του μια κατσίκα βουνό μοναδικό στην Κύπρο... αυτή η γη είναι πολύτιμα, σπάνια, αμίμητος, ομορφιά, χαρακτήρας.

Αναταραχή: Κύπρο σε αναταραχή από την εισβολή του 1974, καταστροφών όπως η έκρηξη του σταθμού, οικονομική κρίση. Προβλήματα και πόνο... επιστρέψουν στον Θεό.

«Ομορφιά για στάχτες»: (Ησαΐας 61v1-9 ειδικά v 3): από τα βάσανα, την ελπίδα και την νέα ζωή.

Αίμα που χύθηκε: Κύπρο σε αρκετά κομμάτια-πώς οι άνθρωποι αισθάνονται-πόνος (συρματοπλέγματα) κάρβουνο-απώλεια και την καταστροφή. Λινάτσα-μετάνοια. Χρυσόσκονη στις άκρες των λινάτσα-δόξα του Θεού να έρθουν στην Κύπρο.

Δάκρυα, δοκιμές, ελπίδα: Δάκρυα πάνω από την Κύπρο οδηγεί στη μνήμη των εξετάσεων, αλλά οδηγεί σε ελπίδα στον Ιησού.

«Πατέρας»: Του (και μας) δάκρυα πάνω από ένα σπασμένο γη. Αυτός ανέσεις και αγκαλιάζει, φέρνει θεραπεία. Όταν θα πεισματάρης τα παιδιά του να έρθει σ ' αυτόν;

«Γιος»: Συμφιλίωση με τον πατέρα φέρνει ειρήνη, τα έθνη και την ειρήνη στις ψυχές των ανδρών. Αληθινή συγχώρεση μέσω του Σταυρού.

«Άγιο Πνεύμα»: Παρηγορητή, σύμβουλος, θεραπευτής, είναι το μόνο που χρειαζόμαστε. Υπέροχο πέρα από τα λόγια.

Κύπρου & σταυρό: σε; Ο ΣΤΑΥΡΌΣ που κρεμόταν πάνω από την Κύπρο. Ησαΐας 61v1-3.

Το αγόρι: Την ελπίδα που έχουμε στον Χριστό.

Κύπρος προκύπτει από το παρελθόν: Κάτω μισό : παρελθόν. Αρχική σελίδα ήμισυ... δόξα στην Κύπρο.

Ζωή και ελπίδα: έκρηξη στην Κύπρο. Χώμα από τη Βόρεια, Νότια και ουδέτερη ζώνη, χρησιμοποιούνται επίσης.

«Επούλωση του τραύματος»: Δάκρυα του Θεού σε το χάσμα της Κύπρου.

Χέρι-χέρι: Μαύρο και άσπρο. Άμβλυνσης και συμφιλίωσης μεταξύ Βορρά και Νότου. (Εφεσίους 2v14)

Του Θεού νέα πρωί: Αγάπη και καλοσύνη αποκάλυψε στην Κύπρο.

«Συγχώρεση»: Α Περιστέρι πίσω από ένα εμπόδιο της πικρίας. Ειρήνη και ελευθερία πέρα από.

Πόρτα: Ένα παλιό Κυπριακό χωριό... πόρτα ανοιχτή...Έρχεται in.

Κρέμες χεριών-ποδιών: Συμφιλίωση. Σηκώνοντας ένα άλλο. Πλύσιμο μακριά τον πόνο του χθες.

«Σύντηξη»: Και τα δύο μέρη της Κύπρου που έρχονται μαζί σε μια νέα σχέση.

«Αποκατάσταση»: Ένα καρποφόρο δέντρο της ελιάς. Οι άνθρωποι του Θεού από το Βορρά και το νότο ενωμένοι στο πνεύμα και το σκοπό. Ένα ποτάμι ζωής.

Όλα τα νέα: Ιδού, κάνω όλα τα πράγματα νέα» (Κολοσσαείς 2v15-17). Ένοχοι γίνει αγαπούσε τα παιδιά του Θεού, νέες δημιουργίες.

Βιολί: Βιολιά σε μέρη αποκατασταθεί και εκ νέου συναρμολόγηση να αποτελέσει μέσο στα χέρια του Θεού, Κύπρος, επιστρέφοντας στο Θεό.

Έρημο άνθηση: Ησαΐας 35v1-2 & 5-7 αγαλλίαση, ρέματα στην έρημο...Κύπρος πνευματικά.

Βροχή και βροχή πάνω από τα βουνά: Φυσική βροχή ανανεώνει και είναι απαραίτητη. Πνευματική βροχή-ευλογία του Θεού. Μπορεί να βρέξει πνευματικά πάνω από την Κύπρο!

«Ανανέωση»: Α στάμνα χύνεται πάνω από τη γη. (2 Χρονικών 7v14).

«Βροχή κατά τη διάρκεια Σταυροβουνίου»: Ένα δροσιστικό στην Ορθόδοξη Εκκλησία στην Κύπρο.

«Δόξα»: Άνθρωποι φιλόξενο Θεού παρουσία και του θα αποτελεί προτεραιότητα. Ευλογίες (πράσινο χρώμα) και δόξα (χρυσό) χυμένος έξω.

Ειρήνη και ελευθερία: για την Κύπρο. Ψαλμός 37v3-4. Ο Ιησούς μας βασιλιά. Κύπρος ξαναγεννηθεί στον Ιησού, αποκατασταθεί από το πνεύμα, χρησιμοποιούνται του Θεού.

Διδασκαλίας: Κύπρου επιστρέφει στη διδασκαλία του Παύλου & Barnabus (πράξεις 4? Πράξεων 17v24026.) Ισραήλ, Κύπρος, ολόκληρο τον κόσμο σε μια έξοδο πέρασμα στη γη της επαγγελίας.

Φωτιά αυξάνεται: από ένα βωμό της λατρείας.

Φως: Κύπρου, λαμβάνει το φως του κυρίου και στέλνει το φως προς άλλα έθνη.

Υπόλοιπο στο Θεό: (εν Χριστώ) Ψαλμός 62v5-8.

Ελευθερία για την Κύπρο: Παπύρους, πίστη, ξετυλίγοντας.

«Μια νέα εποχή»: Μεσολάβηση & ελπίδα.

Νέα εποχή (2): Του Θεού, μια νέα εποχή, επούλωση.

«Δόξα πάνω από την Κύπρο»: Τη δόξα του Θεού θα στηριχτεί στην Κύπρο σαν ένα στέμμα. (Χρυσόσκονη σχηματίζονται σχήμα στέμμα). Χώμα από N, S & διαχωριστικής ζώνης.

«Κύπρος αναβίωση»: Παρουσία της του Θεού (κίτρινο), άνθρωποι που κατεβαίνει από τα βουνά, όπου η αναγέννηση θα ξεκινήσει (πράσινο), επούλωση / & γυναικών που υπηρετούν τον κύριο...συμμετέχουν (ροζ)

«Το φως των ανδρών»: Το φως του Ιησού που βγαίνει από την Κύπρο, όταν έρχεται η αναβίωση.

«Ερωτευμένος με την Κύπρο»: σφάλμα γραμμή... εκρήγνυται τις καρδιές...Άγιο Πνεύμα ανανέωση ραγισμένες καρδιές. Αποστολή τους εμπρός στα έθνη.

«Σήκωσε»: Σκάλα από τη γη στον ουρανό... υδραγωγείο. Κόκκινο (το αίμα του Χριστού), σπασμένα αλλά γίνεται επαναφορά. Η Κύπρος περιβάλλεται από τα νερά.

 

ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΕΣΤΊΑΣΗΣ 10. ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΥΠΟΧΏΡΗΣΗ:

Παρακαλώ διαβάσει και να μελετήσει αυτό. Σκεφτείτε αυτό που ο κύριος λέει σε σας. Πάρτε το χρόνο να ανταποκριθεί και να προσεύχονται μέσω.

2 Timothy 2v20-21 Θέλετε τη ζωή σας να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ευγενή ή κοινή;

(Όνομα), είστε όπως τόσοι άλλοι που είναι τα παιδιά μου. Από τη μία πλευρά που επιθυμείτε να μου παρακαλώ, από την άλλη πλευρά, επιθυμείτε να ευχαριστήσουν τον εαυτό σας. Έτσι υπάρχει σύγκρουση, διαίρεσης, εχθροπραξία.Αυτή η έλλειψη υποβολή στη ζωή μου που ζουν σε εσάς και μέσω υμών σημαίνει συμβιβασμό, και τη χλιαρή αντίδραση. Είστε χλιαρό σε πολλές από τις απόψεις σας, και στερούνται έτσι τη δύναμη της ζωής σταυρώθηκε.Ωστόσο, είναι ποτέ πολύ αργά για να αλλάξετε-να μετατραπεί από την ανανέωση του νου σας. Όμως βαθειά τα κανάλια έχουν γίνει στο έδαφος της ζωής σας, υπάρχει πάντα ελπίδα. Είστε πραγματικά πρόθυμοι να αλλάξει; Δεν μπορείτε να κάνετε μόνοι. Μόνο εγώ μπορεί να εξουσιοδοτήσει την αλλαγή. ΕΊΣΤΕ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΈΝΟΣ ΝΑ ΓΊΝΟΥΝ ΠΡΌΘΥΜΟΙ; (Εξετάσει προσεκτικά τα λόγια μου πριν απαντήσετε.»)

ΔΙΆΒΑΖΕ: Λαοδικείας αποκάλυψη 3v14-22 .

Ανταρσία και την ανυπακοή στη δική μου ζωή στη συνέχεια αποκαλύφθηκε: πέντε πέτρες / εμπόδια στη ζωή μου: 1. σφοδρή επιθυμία για τροφίμων 2. Ποιος ελέγχει τα οικονομικά μου μέρα με τη μέρα... είμαι πρόθυμος να δώσει την τελευταία μικρή ποσότητα στο πορτοφόλι ή του τραπεζικού λογαριασμού μου; 3. Αναψυχής: θεωρώ ελεύθερο χρόνο ως «το χρόνο μου» και δυσανασχετούν Θεός παρεμβαίνει σε αυτή τη φορά. (επίσης πάρα πολύ χρόνο βλέποντας του DVD) 4. Φαντασιώσεις (δεν μεγέθυνση). 5. Η παράλογη θυμό ειδικά προς τη γυναίκα μου.

Ευγενικά, ο κύριος αποκάλυψε επίσης πέντε περιοχές υπέρβαση στη ζωή μου ως ενθάρρυνση: 1. φήμη μου είναι στα χέρια του. 2. Μου αγάπη για τη γυναίκα μου ήταν βαθιά δοκιμαστεί κατά το έτος 2008... και ήρθα κατευθείαν, με τη χάρη του Θεού! 3. Θα χρησιμοποιηθεί για να αρέσει προετοιμασία, ψάχνει για έναν εύκολο τρόπο, αλλά τώρα αγάπη να προετοιμάσει σωστά. 4. Εγώ απελευθερώθηκαν να εξαιρετικές στιγμές δίνοντας οικονομική, όταν ο κύριος αναθέτει στον. 5. Έχω μάθει την τέχνη της αληθινή προσευχή.

Luke 24v26 & Ησαΐας 53v10-11 ...Ο Θεός μου θύμισε την αρχή του πόνου πριν την δόξα, τον σταυρό πριν από την ανάσταση. Στη συνέχεια μίλησε και πάλι για μένα: » είναι απλά ένα θέμα κάνοντας τη σωστή επιλογή, γιος. Επιλογή μου όπως εγώ κατοικούσε μέσα στους σας ή σας επιλογή αυτο-ζωής. Η επιλογή της απόδοσης είναι βαθιά.» «Εάν είστε πρόθυμοι, μπορεί να σας κάνει να Καθαρίστε. «

Το πνεύμα στη συνέχεια με οδήγησε γραφές σχετικά με το έτος του ιωβηλαίου και αποκάλυψε ότι είχα ήδη υπόκεινται σε μία από αυτές τις περιοχές της δουλεία για 50 χρόνια! Αλλά ήθελε να μου δώσει την ευκαιρία του "Ιωβηλαίου», με μια απελευθέρωση από το χρέος ή δουλεία. Δείτε Λευιτικόν 25v8-10 & v54-55? Δευτερονόμιο 30v11-16. Μου ήθελε να επιστρέψει να διεκδικήσει μου πλήρη πνευματική κληρονομιά, η οποία ήταν εν μέρει εμποδίζεται από αυτόν τον τομέα της ανυπακοής. Είχε σχέδια για μένα ότι δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στον και μέσα από μένα, ενώ εγώ ήταν unyielded σε αυτόν τον τομέα.

Τέλος, ο Θεός αποκάλυψε το σχέδιο που είχε για το σώμα του Χριστού, ηγέτες & πιστών, στην πόλη μου. Σχέδιο του Θεού για μας εμφανίζεται Ψαλμός 133, όπου το λάδι της το χρίσμα χύθηκε στο κεφάλι (ο Ιησούς) και κάτω στο στο σώμα... αν το σώμα ήταν στην σωστή θέση, στοίχιση του θα το χρίσμα σπάει τον ζυγό (Ησαΐας 10v27). Η ενότητα των πιστών έφερε στο προσκήνιο τη δύναμη του Πνεύματος (πράξεις 2v1). PS 133: και ζωήολοένα και πιο κυκλοφόρησε... συμπεριλαμβανομένης της αιώνιας ζωής.

Ωστόσο, εάν το σώμα αρνήθηκε να ευθυγραμμιστούν, να αποδώσει στο κεφάλι (ο Ιησούς) το σώμα δεν θα ήταν στη σωστή θέση να λάβει το χρίσμα, τη δύναμη, τη ζωή που ο Θεός ήθελε να χύσει στην πόλη. Έχουμε μια επιλογή...

 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΕΣΤΊΑΣΗ 11. ΜΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΊΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΏΝ:

Επίσκοπος στο Ιράκ, (η οποία συνεδρίασε σε συνέντευξη πριν από μερικά χρόνια) επισκέφθηκε μας πόλη πρόσφατα και μίλησε για τη ζωή στο Ιράκ, και πώς οι πιστοί ιδίο. Βοηθά στο τοπικό νοσοκομείο του ως ένα εκπαιδευμένο αναισθησιολόγος, διατηρεί επαφή με τους ανθρώπους. Αυτός επίσης βαπτίζει νέα πιστών, αλλά είναι απρόθυμοι λόγω της τελευταίας ομάδας που ήταν βάφτισε, έχουν σκοτωθεί έντεκα και εξακολουθούν να ζουν μόνο δύο! Αυτό είναι το κόστος της αλήθεια discipleship εκεί. Προσεύχονται για Andrew

Μετά την επίσκεψη και την ομιλία, η γυναίκα μου είχε αυτή την προφητεία. Διαβάστε, ζυγίζουν, προσευχόμαστε και ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση.

Κατά την εκπόνηση μου σκοπούς στα έθνη, το ρολόι και προσεύχεται να μην πέσει στον πειρασμό. Ακούστε, και εγώ θα σας καθοδηγήσει μέσα από αυτές τις μέρες. Προσεύχονται για τους ανθρώπους που δεν μπορούμε να προσευχόμαστε για τον εαυτό τους. Δείτε τα πράγματα αλλάζουν. Δείτε τα άτομα που έρχονται και παρέρχονται. Τους κόσμους θα είναι ενεργοποιημένη ανάποδα. Είναι εκεί για τους-έχουν συμπόνια – και μάθετέ τους να ακούσουν και να υπακούουν σε μένα, και τότε θα είμαι σε θέση να προστατεύσει και να τους καλύπτουν.

Δεν θέλω αυτούς τους πολέμους, αλλά επέτρεψαν την εχθρού πρόσβαση. Το ποσό της αμαρτίας και την κακία αυξήθηκε έτσι ότι χωρίζει τους από μένα όλο και περισσότερο. Σταθεί το κενό για τους ότι μπορεί να αποθηκευτεί και να ενωθεί με τον Me. προσευχόμαστε για εκείνους στη Δύση που είναι εντελώς αγνοεί τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Αυτοί δεν θα ξεφύγουν, αλλά να ελκύεται από τα σχέδια του Σατανά για να κλέψει το σκοτώσει και να καταστρέψει τις ζωές των ανθρώπων. Έχετε την αρχή να τους απελευθερώσει. IFC