Prayer information and praying for the nation of Cyprus
ΕΝΤΕΥΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Πληροφορίες και προσευχή για τον Λαό της Κύπρου     

INTERCESSORS  FOR  CYPRUS

              

                  ΕΝΤΕΥΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

   Πληροφορίες και προσευχή για τον Λαό της Κύπρου

 

 

 

Praying for Church in Cyprus

NB Sub pages on Days of Prayer, Worship & Intercession Evenings, and nights or half-nights of prayer. 

 

(GREEK VERSION BELOW ENGLISH VERSION)       (ΕΛΛΗΝΙΚΟ έκδοση παρακάτω ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)

 

 Praying for the Church in Cyprus

The Church in Cyprus:  Give thanks for the Greek Cypriot believers in Cyprus, the indigenous people of the land, that their culture is so family and people-orientated. Give thanks that the ex-pat community believers tend to be efficient and effective in mobilising in projects and outreach. Give thanks for the Christian churches and ministries in the north, and the growing relationship with those in the south.

Pray for a greater mixing of these characteristics to affect the whole church in Cyprus, so that we are more loving and caring and yet effective and well mobilised in outreach.

Ezekiel 37v19: ‘I am going to take the stick of Joseph—which is in Ephraim's hand—and of the Israelite tribes associated with him, and join it to Judah's stick, making them a single stick of wood, and they will become one in my hand.'  

  

An example:    The Church in Syria:  Evangelical, Orthodox and Catholic Christians and churches are uniting in prayer and fasting as never before during this crisis. 7000 churches around the world are committed to prayer for Syrian Christians and the crisis. 24 hour 7 days a week prayer in homes is developing for this ‘watchtower’ people who now understand the power and value of prayer. Days of prayer are regular events. Praise God!

 

Mark 14v37-38: 'Could you not watch with me for one hour ?'    ....Intercessors needed!


PRAY:

For God to REVIVE His Church in Cyprus!  (Ezekiel 37)

For effective Gospel Outreach in love and deed. 

That the Greek evangelical churches would bring forth strong believers who would take up responsibility to pray and act for the nation’s good. Greek speaking workers willing to face the fear of persecution and willing to sacrifice for this work of the Lord.

For good relationship between Greek and Ex Pat type English speaking churches.

For recognition of the body of Christ one to another in each community...e.g. ‘We are the Church in Larnaca’ (despite being a number of denominations and groups)

For the Greek Orthodox Church to come alive to the Word and the Spirit.

(There are signs in some bishops and some priests of recognition of the need to be ‘born again’, and of the ‘power of the Holy Spirit’.

For Christian churches, home groups, student groups etc. to flourish in the Turkish held sector in the North.

That God would bring His people together in such a way as to be able to receive His prophetic word to His Church in Cyprus, so as to know the way ahead as a corporate body.

For Christian ministries in Cyprus to flourish.  

(For example, the Gideon’s Society gained permission from the Archbishop to place Bibles in schools, airports and hotels.)

For the Christian Church to reach out to the Jewish Community in Cyprus.

For newer churches for other language groups to flourish in Cyprus

(e.g. the Bulgarian churches, the Pilipino churches)

For the young people in the churches to flourish in God.

 

 

 

IFC Προσευχή για την Εκκλησία σε Κύπρος

 

Η Εκκλησία σε Κύπρος: Δώστε τις ευχαριστίες για τις ελληνικές πιστούς κυπριακών Κύπρος, οι ιθαγενείς της γης, ότι ο πολιτισμός τους είναι τόσο οικογένεια και τους ανθρώπους-προσανατολισμό. Δώστε τις ευχαριστίες ότι οι εκ-pat πιστούς της κοινότητας τείνουν να είναι αποδοτική και αποτελεσματική στην κινητοποίηση σε έργα και ευαισθητοποίηση του κοινού. Προσευχηθείτε για μεγαλύτερη ανάμειξη των χαρακτηριστικών αυτών επηρεάζει το σύνολο της εκκλησίας στην Κύπρος, έτσι ώστε να είναι πιο ζεστή και στοργική και όμως αποτελεσματικό και καλά κινητοποιηθεί προβολής. Ιεζεκιήλ 37v19: «Πάω να πάρω το ραβδί του Ιωσήφ, τα οποία είναι στο χέρι και Εφραίμ των φυλών Ισραηλίτες που συνδέονται με αυτόν, και να ενταχθούν σε αυτήν την ραβδί του Ιούδα, που τους καθιστά ένα μόνο ραβδί από ξύλο, και θα γίνει μία σε το χέρι μου ».

Ένα παράδειγμα: Η Εκκλησία στη Συρία: Ευαγγελική, Ορθόδοξοι και Καθολικοί Χριστιανοί και εκκλησίες ενώνουν στην προσευχή και η νηστεία όσο ποτέ άλλοτε κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Οι 7000 εκκλησίες σε όλο τον κόσμο δεσμευτεί για προσευχή για τους Χριστιανούς της Συρίας και της κρίσης. 24 ώρες 7 ημέρες την εβδομάδα προσευχής στα σπίτια αναπτύσσεται για αυτό το λαό «παρατηρητήριο» που καταλαβαίνουν τώρα τη δύναμη και την αξία της προσευχής. Ημέρες της προσευχής είναι τακτικές εκδηλώσεις. Δόξα το Θεό!

 
Mark 14v37-38 θα μπορούσε να μην παρακολουθήσουν μαζί μου για μία ώρα; Μεσολαβητές που απαιτούνται!

Για το Θεό να αναβιώσει την Εκκλησία Του σε Κύπρος! (Ιεζεκιήλ 37). Για ένα νέο κύμα της επιθυμίας για προσευχή και μεσιτεία, βλέποντας την ανάγκη και τη δύναμη της αυτό μέσω άγια ζωή.

Για την διακήρυξη της αλήθειας του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, και αποτελεσματική Ευαγγέλιο Outreach. Για τις Εκκλησίες να ασκήσει υπουργείο συμπόνια στην κοινότητα για να φέρει τον μετασχηματισμό π.χ. το πρόγραμμα για τους Πρόσφυγες, το υπουργείο για γυναίκες θύματα εμπορίας, κλπ.

Ότι οι ελληνικές ευαγγελικές εκκλησίες θα φέρει στο προσκήνιο ισχυρές πιστούς που θα αναλάβουν την ευθύνη για να προσευχηθούν και να ενεργούν για το καλό του έθνους. Ελληνική μιλώντας εργαζόμενοι πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν τον φόβο των διώξεων και πρόθυμοι να θυσιάσουν για αυτό το έργο του Κυρίου.

Για την καλή σχέση μεταξύ ελληνικών και πρώην Pat τύπου Αγγλικά μιλώντας εκκλησίες.
Για την αναγνώριση του σώματος του Χριστού, το ένα στο άλλο σε κάθε κοινότητα ... π.χ. «Είμαστε η Εκκλησία στη Λάρνακα» (παρά το γεγονός ότι μια σειρά από δόγματα και ομάδες)

Για την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία να ζωντανεύουν με τον Λόγο και το Πνεύμα.
(Υπάρχουν ενδείξεις σε ορισμένες επίσκοποι και μερικοί ιερείς της αναγνώρισης της ανάγκης να «αναγεννηθεί», και της «δύναμης του Αγίου Πνεύματος».

Για χριστιανικές εκκλησίες, ομάδες σπίτι, ομάδες φοιτητών, κλπ. για να ανθίσει στον τουρκικό τομέα που πραγματοποιήθηκε στο Βορρά.

Αυτό θα φέρει ο Θεός το λαό Του μαζί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε θέση να λάβουν προφητικό λόγο Του στην Εκκλησία Του σε Κύπρος, έτσι ώστε να γνωρίζουμε την πορεία ως νομικό πρόσωπο.

Για Christian υπουργεία σε Κύπρος να ανθίσει.
(Για παράδειγμα, η Κοινωνία Γεδεών κέρδισε την άδεια από τον Αρχιεπίσκοπο να τοποθετήσετε Βίβλους σε αεροδρόμια σχολεία, και τα ξενοδοχεία.)

Για τη χριστιανική Εκκλησία να προσεγγίσει την Ισραηλιτική Κοινότητα σε Κύπρος.

Για νεότερες εκκλησίες για άλλες γλωσσικές ομάδες να ευδοκιμήσουν σε Κύπρος
(π.χ. τις βουλγαρικές εκκλησίες, οι εκκλησίες Pilipino)

Για τους νέους, αλλά και τα παιδιά στις εκκλησίες για να ευδοκιμήσουν στο Θεό.